ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_صد_و_ده #گم_شده_ها سهون: اخه الان چ وقت اومدن بود؟... اصن اینا چرا انقد زود برگشتن؟ ...

#پارت_صد_و_ده #گم_شده_هاسهون:

اخه الان چ وقت اومدن بود؟... اصن اینا چرا انقد زود برگشتن؟ منو زینب از اشپز خونه رفتیم بیرون...
یوکی: تقصیر تو بود کای
کای: ب من چه من که اخری بودم مگه نه سوهو؟
سوهو: اره...
مارلی: بابا مقصر چانیوله
نائون: ااااع... ب چانیول چیکار داری؟
نیوشا: ااا؟ حالا از این خیار دفاع میکنی؟
چانیول: خیار خودتی گلابی
نیوشا: ببببببکککککی
بکهیون: اخه چرا وقتی کم میاری منو میندازی وسط؟
نیوشا: بله؟؟
بکهیون: هیچی... چان بهش نگو گلابی...
چانیول: چشم
نائون: چی؟؟ ب این میگی چشم ب من نمیگی؟
غزل: اخه ت چی گفتی ک الان بگه چشم؟
نائون: دارم کلللی میگممممم
چانیول: الان...
نائون: خفه شو
چانیول: چشم
فافا: اغا الان پای من داغون شده... مقصر کیه؟
مارلی: عمم
فافا: ت ک عمه نداری
چن: کریس کجاس؟
کریس: کوری منو نمیبینی؟
-الان چتونه؟؟
سوهو: بابا یکی فافا رو هل داد افتاد زمین
-همین؟
فافا: همین؟ پام شکستهههه
شیومین: حالا واقعا ک نشکسته
فافا: ااااه اصن من میرم. زینب مارلی بیاین بریم. شما سه تاهم بیاین اینجوری بهم نگا نکنین.
نیوشا: آ...
فافا: بخدا اگ حرف بزنی...
نیوشا: بابا میخواستم خدافظی کنم
فافا: از کی؟؟ از بککککهیون؟
نیوشا: ن ... از... از سوهو
فافا: چرا از سوهو؟؟
نیوشا: ا... خب... همینجوری...
فافا: نمیخوااااد بریم. زینب بیا انقد ب سهون نگا نکن...
همشون رفتن ماهم مونده بودیم نگاشون. درو محکم بستن...
چانیول: فافا واقعا ی تختش کمه
سوهو: زینب خو از اون بدتره
-تو برو ی نگا ب مارلی بنداز بعد بگو زینب از اون بدتره
لی: اوه... مارلی خو...
لوهان: مارلیو بیخیال نیوشارو بچسب
بکهیون: نیوشا چشه؟
دی او: چش نیس... غزلو ببین چقد خوبه
کریس: نرگس از پنجتاشون بهتره
هممون با یه قیافه عصبی نگاش کردیم
دستمو گذاشتم پشت گردنم
-حالا مقصر کیه؟
همشون اهی کشیدنو رفتن تو اتاقاشون.
یوکی: من میرم خونه نائون
دوتاشون کیفو کتاشونو برداشتن رفتن بیرون. منم رفتم تو اتاقو درو بستم.
لوهان: این کیف کیه؟
با تعجب برگشتم نگاش کردم. دهنم ک کمی باز شده شده بودو بستم
-حتما مال زینبه
همزمان ک بلند شدو کیفو گذاشت روی میز گفت
+اها
یکی در زد. درو باز کردم. شیومین فقط سرشو اورد داخل
شیومین: بچه ها... میاین بریم کیمچی بخوریم؟؟
لوهان: الان؟؟
شیومین: اره... خیلی گشنمه
لوهان: منم... سهون بریم؟
-خب... اره بریم...
شیومین: اون کیف کیه؟
لوهان: کیف زینب... سهون بیا بگیرش ک از سر راهمون بدیمش زینب
سهون: باشه
کیفو ازش گرفتمو سه تایی اروم رفتیم بیرون
نویسنده:
@tobio
زینب:@tobio
مارلی:@marliswiftie
نیوشا:@niu-666
یوکی:@helena.bts
نائون:@likoli2
فافا:@L.H.F

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...