ویژه کنید
عکس و تصویر #ساقے شده بود اونـ شبـ. صدام کرد صندلےبغلی‌ش رو داد عقبـ گفتـ کنارم بشینـ به ...

#ساقے شده بود اونـ شبـ. صدام کرد صندلےبغلی‌ش رو داد عقبـ گفتـ کنارم بشینـ به بودنتـ احتیاجـ دارم...
گفتم الانـ؟؟؟
گفت همیشع!
بدون مقاومتـ کنارشـ نشستم...
حواسم به پیکایےکع میریختـ بود...
تو هر دور اولےرو لبریز جلو منـ میذاشتـ...
حواسم به نگاهایےکع روشـ بود خیلےبود...
هشیار نبودم ولےحواسم جمع‌ش بود:(
یکیےاومد واسشـ دلبریـ کنع
گفتـ فرق‌ش چیع کع واسع ما نصف‌سـ واسع سعیدتـ همیشع پره؟؟
نگام کرد گفت فرق‌ش تو سعیدیـ بودنشع دیگع...
خندم گرفت از جوابشـ ...
طرف رو کرد بهم گفتـ مثه عقاب بالاسرشیـ کع ندزدنشـ؟
گفتم آدمایـِ اصیل دزدیدهـ نمیشنـ ...
منم اگع اینجام و کنارشـ بـ خواستع خودشع..
دیدم پیک‌شـ رو برداشتـ دور شد...
یهو دلبرجان تو گوشم گفت مرسے کع عقابِ منے..
سعیدیـ💙 ..
0202💜 💛 💫
19 Dey 98

http://instagraph.ir/harfeto/119873486

https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4...

@mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ
chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...