ویژه کنید
عکس و تصویر پارت دوم فیک #cendy #fic چان_باشه باشه! رز با ترس سرشو تکون داد و اروم ...

پارت دوم فیک #cendy #fic
چان_باشه باشه!
رز با ترس سرشو تکون داد و اروم اب دهنشو قورت داد ک با سلقمه پونی ب خودش اومد
رز_اهم ما دیگه میریم
جین سرشو برگردوند و با یه لبخند دندون نما عقب گرد کرد و رفت و بقیه هم مثه جوجه اردک زشت ب دنبالش رفتن
کی بوم_ببینم چند دقیقه دیگه هم اینطور پوزخند میزنی مرتیکه!؟و انگشت فاکشو نشون داد
.....
چانیول نوشیدنیو خورد_جون چ خوشگل بودن
کتاباشو برداشت و به سمت در مدرسه رفت...دستشو کشید رو شکمش_بدبخت شدم و به سمت دسشویی پرواز کرد!
پونی_هههه شهید پارک چانیول مدافع راه دسشویی!
رز_بیاین بریم دیگه
اروم وارد دستشویی شدن و درو سه قفله کردن!!!
چانیول با صدای در در حالی ک تعادل نداشت و تلو تلو میخورد به سمت در برگشت و اونارو دید و انگشت اشارشو اورد جلو و داد زد_تو...ت...و همون دخ...تره(نقطه عا سکسکن+-+)
پونی_سوال میپرسیم جواب میدی فهمیدی ماست موسیر!!؟
چان_اسمون چ ابی شده!بکی چ قرمز شده!جکی چ پلنگی شده!جوننننننن
جین سرشو تکون داد_خله!
رز_هوی درست بحرف
کی بوم_اسمت چیه!؟
چانیول_اسمم!؟اسمممم!؟اهان یادم اومد گراز من گرازم
جین_خخخخخ
رز اروم جلو اومد و دستشو رو گونه چان کشید
چان_جونننن تو فرشته ای!؟
رز یه لبخند گشاد زد که کی بوم دستشو کشید
کی بوم_یااااا اوه رز بت چی گفته بودممم!؟
پونی_خب خب جناب گراز بگو ببینم تو و دوستات گی هستین!؟
چان لبخندی زد مثل کسی ک سکته کرده باشه شده بود و قهقهه زد_نه من فقط با گرازای ماده میخابم!کای گیه.با نامزدش اسمش چ بود!؟اهان سهون جکی پلنگ و بکی زاخار هم با گرازای ماده میخابن ولی کوک با هرنوع گرازی میخابه میدونین!؟بچم عقده داره
کی بوم نفس عمیقی کشید_اههههه بیاین بریم
رز_هی اون که هنوز چیزی نگفه
پونی دستشو گذاشت رو شونه رز_من این گرازارو میشناسم گفت ماده یعنی گی نیست!!پ بریم
..........
جکی_سلامممم جناب گراز
و با بک زدن زیر خنده چان پوکر نگاشون کرد_کونی چی میگی!؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...