نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#nonojojo •°•هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• •°•مــَــــنو یادِتــــــــه؟•°• •°•هــَـــمونے ه هیشـڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَره بـــازیـاش•°• •°•اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت.•°• •°•هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت•°• •°•هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت•°• •°•خـــووو اَگـه یـــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم ...

#nonojojo •°•هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• •°•مــَــــنو یادِتــــــــه؟•°• •°•هــَـــمونے ه هیشـڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَره بـــازیـاش•°• •°•اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت.•°• •°•هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت•°• •°•هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت•°• •°•خـــووو اَگـه یـــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم:•°• •°•مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم•°• •°• مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم •°• •°•پـــــــَـــــــــس•°• •°•بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیـــــــــــــــــم•°•

۲۷ شهریور 1397
4K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• ...

۱۲ مهر 1396
5K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیـــــــــــــــــم

۲۹ آذر 1395
5K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• ...

۲۵ شهریور 1395
1K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم ... ۱ ۰ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو ...

۱۰ شهریور 1395
943
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیـــــــــــــــــم

۳۰ مرداد 1395
568
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیـــــــــــــــــم

۳۰ مرداد 1395
259
‍ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نـــــَــــداشـــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ ...

‍ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نـــــَــــداشـــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــونـــــجــــوریـــــَـــم •○● مـــــَــــن پیشــــِـــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ...

۱۲ مرداد 1395
191
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• ...

۱۱ مرداد 1395
2K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍ مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• ...

۱۰ مرداد 1395
2K
👑 دلـ₯ـتنگـ❧ـی👑 : هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه ...

👑 دلـ₯ـتنگـ❧ـی👑 : هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ ...

۱۰ مرداد 1395
8K
✋ هـــــــووووے دنیـــــــا✋ 🌟 مــــــنو یادتــــــــه؟ 🌟 ↹هــــــــمونے کــــــــه هیشـــــــکے از چــــــرتو پـــــــرتاش و مـــــــسخــــــره بـــازیـــــاش امـــــــون نــــــ⇙ــــــداشـــــ⇘ـــــت...❥ ✓هــــــمونے کــــــه هـــــمیشـــــه کلـــــے ♨ انـــــــرژے♨ داشـــــــــت.... ❥ ♬ هــــــمونے کــــــــه از دیـــــــوارِ راســـــــت میـــــــرفت ↾بـــــــالا↿....♬ خـــــــــــــــو ...

✋ هـــــــووووے دنیـــــــا✋ 🌟 مــــــنو یادتــــــــه؟ 🌟 ↹هــــــــمونے کــــــــه هیشـــــــکے از چــــــرتو پـــــــرتاش و مـــــــسخــــــره بـــازیـــــاش امـــــــون نــــــ⇙ــــــداشـــــ⇘ـــــت...❥ ✓هــــــمونے کــــــه هـــــمیشـــــه کلـــــے ♨ انـــــــرژے♨ داشـــــــــت.... ❥ ♬ هــــــمونے کــــــــه از دیـــــــوارِ راســـــــت میـــــــرفت ↾بـــــــالا↿....♬ خـــــــــــــــو اگـــــــــــه یـــــــــادت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــــــم بـــِـــــت بـــــــگم ♕مـــــــــــــــن♛ هنــــــــــوزم ✔ هــــــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریــــــــــم✔ ✘بچــــــــــرخ تا بــــــچرخیــــــم✘

۹ مرداد 1395
1K
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ ...

۳۱ خرداد 1395
2K
⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه ...

⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم ✔هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم✔ •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ ...

۲۵ خرداد 1395
198
⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه ...

⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم ✔هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم✔ •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ ...

۱۸ اردیبهشت 1395
2K
⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه ...

⇩•°○ هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•⇩ ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........⇩↻⇩ اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت...⇨⇨ ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت.∝∝ ✍↯ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت ↾بـــــــالا↿ میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم ✔هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم✔ •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ ...

۱۴ اردیبهشت 1395
223
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت . ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• ✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت . ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. ✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ ✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونـــــــ ـجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ...

۲۰ اسفند 1394
261
هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد ...

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°• مــَــــنو یادِتــــــــه؟ ↹ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش........... اَمـــــــون نــــــَــــــداشــــــــــت. ✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے داشـــــــــت .. هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم: مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم •○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○• پـــــــَـــــــــس⇩⇦ بِچــــَــــــرخ تا ...

۱۷ اسفند 1394
327