ما به نقطه 100 انرژی هسته ای رسیده بودیم.... الان هیچ چیزی بدست نیاوردیم

ما به نقطه 100 انرژی هسته ای رسیده بودیم.... الان هیچ چیزی بدست نیاوردیم

۲۶ اردیبهشت 1394
93
جانیان و خائنین

جانیان و خائنین

۶ دی 1393
132