شانه بالا کــردنـت را دوسـت دارم عشق من نــاز آن خـندیدنت را دوست دارم عشق من قهوه دارد چـشـمـهایت کافــه بـر پـا کرده ای چشم های روشـنــت را دوســت دارم عشق من 💕🕊💕

شانه بالا کــردنـت را دوسـت دارم عشق من نــاز آن خـندیدنت را دوست دارم عشق من قهوه دارد چـشـمـهایت کافــه بـر پـا کرده ای چشم های روشـنــت را دوســت دارم عشق من 💕🕊💕

۱۵ اسفند 1397
13K