پویا

poya2211

پنجشنبه 4ابان96
لایک.=لایک دنبال=دنبال انفالو =انفالو

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۳ خرداد 1397
8K
بی خوابی شب هایم رابه چه تعبیرکنم؟ که شب آرامش نگاه تو را برایم زمزمه می کند آرام بخواب که من بی قرارم بیدارم تا تو آرام بخوابی

بی خوابی شب هایم رابه چه تعبیرکنم؟ که شب آرامش نگاه تو را برایم زمزمه می کند آرام بخواب که من بی قرارم بیدارم تا تو آرام بخوابی

۳ خرداد 1397
9K
.ازتــو چه پنهان میانِ هرنفسی ڪه میڪشم توهستــی...... حتی در لا به لای نوشته هایم.....

.ازتــو چه پنهان میانِ هرنفسی ڪه میڪشم توهستــی...... حتی در لا به لای نوشته هایم.....

۳ خرداد 1397
8K
۳ خرداد 1397
9K
۲۰ فروردین 1397
3K
۲۰ فروردین 1397
2K
۲۰ فروردین 1397
2K
۲۰ فروردین 1397
3K
۱۱ فروردین 1397
6K
۱۱ فروردین 1397
6K
۱۱ فروردین 1397
2K
۱۱ فروردین 1397
5K
۱۱ فروردین 1397
7K
۱۱ فروردین 1397
7K
۱۱ فروردین 1397
3K
۱۱ فروردین 1397
3K
۲ فروردین 1397
5K