عابدینی

r.a.s

سلام ✋
همیشه سکوت نشانه ی تایید حرفِ طرف مقابل نیست،گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست !

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2329739264Cd6f15fb1c7

کانال جنگ فرهنگی در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/2...

۱۵ ساعت پیش
6K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
13K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
13K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
@JANGEFARHANG @qarroqatti

@JANGEFARHANG @qarroqatti

۱ روز پیش
10K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
13K
۲ روز پیش
13K
۲ روز پیش
12K
۲ روز پیش
10K
۲ روز پیش
10K