‏آدمایی که رانندگی یاد میگیرن چون تجربه ندارن فرمون ماشینو سفت میگیرن اما وقتی مسلط میشن فرمونم راحت ‌تر میگیرن ، زندگی هم همینه وقتی سخت میگیری هنوز مسلط نشدی ...

‏آدمایی که رانندگی یاد میگیرن چون تجربه ندارن فرمون ماشینو سفت میگیرن اما وقتی مسلط میشن فرمونم راحت ‌تر میگیرن ، زندگی هم همینه وقتی سخت میگیری هنوز مسلط نشدی ...

فروردین 1396
2K
فروردین 1396
1K
فروردین 1396
1K
باختن که مهم نیست! درستش می‌کنی! مهم اینه که یادت باشه چی رو به کی باختی!....

باختن که مهم نیست! درستش می‌کنی! مهم اینه که یادت باشه چی رو به کی باختی!....

فروردین 1396
2K
فروردین 1396
1K
فروردین 1396
1K
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
8K
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
1K
فروردین 1396
995
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
2K
کیااااا یادشووونه؟؟؟

کیااااا یادشووونه؟؟؟

فروردین 1396
2K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K