😜

😜

۲۱ دی 1398
136
خَِصَِتَِعَِ نَِشَِدَِیَِ اَِیَِنَِقَِدَِرَِ پَِرَِصَِعَِ زَِدَِیَِ تَِوَِ فَِکَِرَِ مَِنَِ؟َِ ⃟ ⃟🇮 🇷 ⃢ɴ̸͜͡ɪ̸ᴋ̸ᴏᴛ̸ɪ͜͡ɴ̸

خَِصَِتَِعَِ نَِشَِدَِیَِ اَِیَِنَِقَِدَِرَِ پَِرَِصَِعَِ زَِدَِیَِ تَِوَِ فَِکَِرَِ مَِنَِ؟َِ ⃟ ⃟🇮 🇷 ⃢ɴ̸͜͡ɪ̸ᴋ̸ᴏᴛ̸ɪ͜͡ɴ̸

۱۹ دی 1398
4K
همه بگین؟؟؟

همه بگین؟؟؟

۱۷ دی 1398
2K
💔 💔

💔 💔

۱۷ دی 1398
2K
۱۷ دی 1398
2K
وقتی حوصله سر میره اسکل بازی در میاریم

وقتی حوصله سر میره اسکل بازی در میاریم

۱۶ دی 1398
3K
۱۵ دی 1398
3K
😋

😋

۱۵ دی 1398
2K
۱۴ دی 1398
3K
۱۴ دی 1398
3K
۱۳ دی 1398
2K
😐😐من دیگه حرفی نــدارم

😐😐من دیگه حرفی نــدارم

۱۳ دی 1398
4K
هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد

۱۳ دی 1398
2K
۱۳ دی 1398
2K
آدم خسته توضیح نمیده،میذاره میره :)🎈 #ملکه_مغرور

آدم خسته توضیح نمیده،میذاره میره :)🎈 #ملکه_مغرور

۱۳ دی 1398
2K
#گریه_واسه_ادم_ضعیفاس_با_بغض_بخند

#گریه_واسه_ادم_ضعیفاس_با_بغض_بخند

۱۲ دی 1398
2K
۱۲ دی 1398
2K