امیر محمد گلکار

ramin_h

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
بس که گره زد به گره حوصله ها را

سلام بر تو اے ذخیره الهے (می نویسم شاید بخوانی,دلخوشم به سلامی که جوابش واجب است)

سلام بر تو اے ذخیره الهے (می نویسم شاید بخوانی,دلخوشم به سلامی که جوابش واجب است)

تـا کربلا نرفته ای هر آنچه از بهشـت تصور می کنی بازیچـه ای بیش نیسـت 😍

تـا کربلا نرفته ای هر آنچه از بهشـت تصور می کنی بازیچـه ای بیش نیسـت 😍