❤رضـــــوانہ❤

rezvaneheydaryfard

شاید روزے بے خبر دیگر پست نگذارم...
دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همین مجازے
ولے...
واژه‌ها فرار مےکنند
دلم طاقـٺ نمےآورد
اشک‌ها اماڹ نمےدهند
نمےدانم ،شاید من هم روزے
بے خداحافظے بروم از این
صفحہ‌ےِ مجازے.

.
الــــتمـــاس دعـــا
.
.
پـــــایـــــان......


#خــداحــافــظـ ســــلام دوســــتاے عــزیزم نمـــاز روضه هاتون قبول درگاه حق نمیدونم از ڪجا شروع ڪنم خیلی حرفا هست که بهتره نگم من یه ساله که ویسگون هســتم دوســتای خیلی خوبے پیدا ڪردم خیلی چیزا ازشون ...

#خــداحــافــظـ ســــلام دوســــتاے عــزیزم نمـــاز روضه هاتون قبول درگاه حق نمیدونم از ڪجا شروع ڪنم خیلی حرفا هست که بهتره نگم من یه ساله که ویسگون هســتم دوســتای خیلی خوبے پیدا ڪردم خیلی چیزا ازشون یادگرفتم خیلے دوسشون دارم شرمنده که نمیتونم اسمے ببرم خــلاصــه ڪنم رفیق از یه عده ...

۱ روز پیش
6K
ڪَاهی نہ آشنا دردت را میفهمد نہ حتی صمیمی تریڹ دوست ڪَاهی باید تنهایی درد را فهمید تنهایی،خلوت ڪرد تنهایی آرام شد و تنهایی خدا میداند چہ میڪَذرد در دلت..!

ڪَاهی نہ آشنا دردت را میفهمد نہ حتی صمیمی تریڹ دوست ڪَاهی باید تنهایی درد را فهمید تنهایی،خلوت ڪرد تنهایی آرام شد و تنهایی خدا میداند چہ میڪَذرد در دلت..!

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷 عــــــــــشقے مــــــاهــــــــرخم💋💋❤❤

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷 عــــــــــشقے مــــــاهــــــــرخم💋💋❤❤

۱ روز پیش
3K
خاطره داشتن با آدمی که جایی در دُنیایش نداری ، به هیچ وجه خوشایند نیست .. حالا فکر کُن ، زندگی کردن با یادَش چه

خاطره داشتن با آدمی که جایی در دُنیایش نداری ، به هیچ وجه خوشایند نیست .. حالا فکر کُن ، زندگی کردن با یادَش چه "دَرد" بی دَرمانیست ..

۱ روز پیش
3K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 💋💋💋💋💋💋💋💋 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 💋💋💋💋💋💋💋💋 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
5K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 💋💋💋💋💋💋 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 💋💋💋💋💋💋 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷 دوســــــتون دارم یـدنیـــا💋💋💋

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷 دوســــــتون دارم یـدنیـــا💋💋💋

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
4K
#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷🌷🌷

#پـســتـــ_تقـــدیمـــی #رفــــاقـتــــــ #بـار_سنگینی_ســـتـــــــــ #کـســی_بردوش_میگیـــــــرد #که_یکـــــ_دنیــــا_وفاومـــــرام_دارد #به_ســـلامتــی_هـــــرچــــی_رفیــــق_بامعـــــرفت 💓 👑 ارادتمـــند شــما رضــوانہ👑 💓 مــــــــــرسے ڪه تو این مـــــدت همــــراهم بودید 🌷🌷🌷

۱ روز پیش
4K
حـــــقیت ادمـــا گفته هـــــــاشون نـــیـــست نــاگفـــته هاشونـــه....

حـــــقیت ادمـــا گفته هـــــــاشون نـــیـــست نــاگفـــته هاشونـــه....

۱ هفته پیش
7K
تــــو خـــواســـتنــے تــریــن دســـت نیـــافــتنــے ایــن شـــهــر شـــلــوغــے...💙

تــــو خـــواســـتنــے تــریــن دســـت نیـــافــتنــے ایــن شـــهــر شـــلــوغــے...💙

۱ هفته پیش
7K
هـــواے اردیبــهشت یه جــوریــہ انــگــار اونــم دلــتنگــ ڪــســیہ...💙

هـــواے اردیبــهشت یه جــوریــہ انــگــار اونــم دلــتنگــ ڪــســیہ...💙

۱ هفته پیش
5K
قــــــشــنگترین لــحــظات را ڪــسے به تــو مــیـدهد ڪــه بتــواند غــمگین تــرین لحظــات را.از تــو بگیــرد...

قــــــشــنگترین لــحــظات را ڪــسے به تــو مــیـدهد ڪــه بتــواند غــمگین تــرین لحظــات را.از تــو بگیــرد...

۱ هفته پیش
7K
ســـلام دوســـتاے عــزیزم #خــتــم #صــــلــوات تـــعداد ڪــل صـــلوات ۱۴۰۰۰ لـــطــفا تــعداد صـلوات هـــاهیے ڪــه میفــرســـتید رو اعــلام ڪنید مــمــنــون از هـــمــگے🌷 🌷 🌷 🌷 الـــتـماس دعا حــاجــت روا بـــشـــیــد🙇 🙇 🌷🌷اللـــهم صـــل علــے مــحمد و ...

ســـلام دوســـتاے عــزیزم #خــتــم #صــــلــوات تـــعداد ڪــل صـــلوات ۱۴۰۰۰ لـــطــفا تــعداد صـلوات هـــاهیے ڪــه میفــرســـتید رو اعــلام ڪنید مــمــنــون از هـــمــگے🌷 🌷 🌷 🌷 الـــتـماس دعا حــاجــت روا بـــشـــیــد🙇 🙇 🌷🌷اللـــهم صـــل علــے مــحمد و ال مــحمــد وعــجــل فــرجــهــم🌷🌷

۱ هفته پیش
8K
مرا تا جان بُوَد

مرا تا جان بُوَد "جانان" که هیچ است! تمامِ فکر و ذکر و روح و امیدم تو باشی ♥ ️ ‍‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌

۱ هفته پیش
11K
مــــثل ســـاحـــل ارام بــاش تـــادیـــگران مـــثل دریـــا بــیــقرارت بــاشــند...

مــــثل ســـاحـــل ارام بــاش تـــادیـــگران مـــثل دریـــا بــیــقرارت بــاشــند...

۱ هفته پیش
6K
‍ خدایا ❤ 🙏 ❤ ❤ ✨ دڸ✨ بہ ✨ دلدار✨ ❤ ️✨ سپردݧ✨ ڪار هر ❤ دلدار✨ نیست...!!! ❤ ️✨ من✨ بہ ✨ تو✨ ❤ ✨ جان✨ میسپارم...!!! ❤ ️✨ دل✨ ڪہ ❤ ✨ ...

‍ خدایا ❤ 🙏 ❤ ❤ ✨ دڸ✨ بہ ✨ دلدار✨ ❤ ️✨ سپردݧ✨ ڪار هر ❤ دلدار✨ نیست...!!! ❤ ️✨ من✨ بہ ✨ تو✨ ❤ ✨ جان✨ میسپارم...!!! ❤ ️✨ دل✨ ڪہ ❤ ✨ قابلدار✨ نیست...!

۱ هفته پیش
7K