بفرمایید شیرینی😊😊😊

بفرمایید شیرینی😊😊😊

۱۴ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
5K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
7K
#Part200 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 یهو کنترلم از دستم در رفت و گوشی رو محکم پرت کردم روبرو و خورد به مانیتور تلویزیون بعد از یک ربع نمیدونم شیرین چی گفت که بلند شد و رفت... پسره ...

#Part200 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 یهو کنترلم از دستم در رفت و گوشی رو محکم پرت کردم روبرو و خورد به مانیتور تلویزیون بعد از یک ربع نمیدونم شیرین چی گفت که بلند شد و رفت... پسره هم متعجب بهش زل زد و با سری پایین از جاش بلند شد قوربونت برم ...

۱ روز پیش
645
#Part199 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

#Part199 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 "سام" _ ببین یه هفتست عصبی ها! کلاً ها این سفر رو بهمون زهر کردی + حرف نزن رحمان ما چرا باید میومدیم ژاپن، هزار بار گفتم نیاز نیست ما اینجا باشیم من الان باید میرفتم پیش شیرین... _ اه سام حالمو با این همه عشق و ...

۱ روز پیش
603
#Part198 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 _ نه ... آها اون مانتوهای مسخرت رو نپوش، ساپورت نپوش، موهاتو قشنگ زیر شالت جمع کن، رژ لب قرمز نزن لعنتی... یعنی وقتی رژ قرمز میزنی میخوام خودمو بکشم خندیدم _ ...

#Part198 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 _ نه ... آها اون مانتوهای مسخرت رو نپوش، ساپورت نپوش، موهاتو قشنگ زیر شالت جمع کن، رژ لب قرمز نزن لعنتی... یعنی وقتی رژ قرمز میزنی میخوام خودمو بکشم خندیدم _ خوب تموم شد؟ یکم فکر کرد _فعلاً همینا... لبخندی زدم و خیلی رلکس گفتم _ ...

۱ روز پیش
563
#Part197 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 + بابام برام بلیت گرفته بود در ضمن کلاً فقط دوتا اتوبوس حرکت میکنه تو طول روز یکیس ١٠ صبحه یکیش ده شب... نفس عمیقی کشید و سرش رو به معنی باشه ...

#Part197 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 + بابام برام بلیت گرفته بود در ضمن کلاً فقط دوتا اتوبوس حرکت میکنه تو طول روز یکیس ١٠ صبحه یکیش ده شب... نفس عمیقی کشید و سرش رو به معنی باشه تکون داد _ سام؟ + جانم؟ _ مواظب خودت باش ، باشه؟ لبخند غمگینی زد ...

۱ روز پیش
616
#Part196 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 خم شد و پیشونیم رو بوسید عاشق بوسه های یهوییِ پر از محبتش هستم _ خوب شیرینم کجا دستور میده بریم؟ شونه هام رو بالا انداختم _ نمیدونم ؟ به نظر خودت ...

#Part196 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 خم شد و پیشونیم رو بوسید عاشق بوسه های یهوییِ پر از محبتش هستم _ خوب شیرینم کجا دستور میده بریم؟ شونه هام رو بالا انداختم _ نمیدونم ؟ به نظر خودت کجا بریم؟ شیطون خندید _ به نظرم برگردیم خونه فعلاً وقت داریم تازه قرص هم ...

۱ روز پیش
552
#Part195 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

#Part195 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 "شیرین" بودن با سام یه دنیای دیگست ثانیه به ثانیه بهم انرژی میده، حتی حساس شدنش و ترسش از اینکه حتی یه لحظه نخوامش، عشقش رو بیشتر تو دلم بزرگ میکنه این مرد بی همتاست بودن باهاش آرومم میکنه از طرفی هم تمام شیطنتام رو بیدار میکنه ...

۱ روز پیش
552