😏کتاب قصت میکنم

😏کتاب قصت میکنم

2 روز پیش
2K
😀😍😍😍😛

😀😍😍😍😛

4 روز پیش
2K
همش توبمونی😄😶

همش توبمونی😄😶

5 روز پیش
1K
😳 😳

😳 😳

5 روز پیش
5K
😍😜

😍😜

6 روز پیش
5K
دیواراست دری که آن سویش تونباشی😘😍

دیواراست دری که آن سویش تونباشی😘😍

7 روز پیش
1K
میون تمام نداشته هایم دوست دارم😍😘

میون تمام نداشته هایم دوست دارم😍😘

7 روز پیش
3K
کسی رایافتم که نمیتوانم بی اوزندگی کنم😍😘

کسی رایافتم که نمیتوانم بی اوزندگی کنم😍😘

1 هفته پیش
3K
😄😄😘

😄😄😘

1 هفته پیش
4K
خوشبختی یعنی من خانومشم😄😘

خوشبختی یعنی من خانومشم😄😘

1 هفته پیش
3K
دلتنگی آغوشت رهایم نمیکند😘😍

دلتنگی آغوشت رهایم نمیکند😘😍

1 هفته پیش
2K
لبخندتودنیایه منه عشق توقشنگ ترین رویایه منه😍😍😘

لبخندتودنیایه منه عشق توقشنگ ترین رویایه منه😍😍😘

1 هفته پیش
2K
بقیه کین توالماس منی همه میدونی توتاآخرش واسه منی😍😘😘😘

بقیه کین توالماس منی همه میدونی توتاآخرش واسه منی😍😘😘😘

1 هفته پیش
3K
میدونم میخونی😍😘

میدونم میخونی😍😘

1 هفته پیش
2K
تورومن دوست دارم تااونجایی که آدم واسه حوامیمیره 😍😘

تورومن دوست دارم تااونجایی که آدم واسه حوامیمیره 😍😘

2 هفته پیش
2K
یه روزمیفهمی کی بودم برات الان هنوزداغی نمیفهمی😳

یه روزمیفهمی کی بودم برات الان هنوزداغی نمیفهمی😳

2 هفته پیش
4K
تویه قلبم جاتوبه هیپچکی ندادم لعنت به این دل سادم لعنت به من 😥💔

تویه قلبم جاتوبه هیپچکی ندادم لعنت به این دل سادم لعنت به من 😥💔

2 هفته پیش
3K
هرکی اومدتنهام گذاشت توروزایه سخت 😳😏

هرکی اومدتنهام گذاشت توروزایه سخت 😳😏

2 هفته پیش
4K
دیدی آخرش جاتوبه هیچکی ندادم😍😘

دیدی آخرش جاتوبه هیچکی ندادم😍😘

2 هفته پیش
3K