خدایامرسی عشقموآفریدی دارم یه حسی توعشق آخریمی😄😍😍😍😍😍😍💗💗🌷🌷🌷🌷🌷

خدایامرسی عشقموآفریدی دارم یه حسی توعشق آخریمی😄😍😍😍😍😍😍💗💗🌷🌷🌷🌷🌷

۲ روز پیش
7K
عاشقت میشم هرلحظه هرساعت تاآخرش هستم خیالتم راحتتتت کنارتوانگارتواوجه احساسم غرق تومیشم تاخودموبشناسممم عاشقتم تنهادلیله زندگیم 😍 💗 💗 🌷 🌹 🌹 🌹 🌹

عاشقت میشم هرلحظه هرساعت تاآخرش هستم خیالتم راحتتتت کنارتوانگارتواوجه احساسم غرق تومیشم تاخودموبشناسممم عاشقتم تنهادلیله زندگیم 😍 💗 💗 🌷 🌹 🌹 🌹 🌹

۳ روز پیش
11K
بگوتوام مثل حاله منه حالت ازتوچشام پیداس چه جوری میخوااامت دیگه به قبل ازتومحاله برگردم تموم قلبموبه اسمتتوووکردم دوست دارم تمام زندگیم😍😍😍💗💗💗😘😘😘😘😘😘😘

بگوتوام مثل حاله منه حالت ازتوچشام پیداس چه جوری میخوااامت دیگه به قبل ازتومحاله برگردم تموم قلبموبه اسمتتوووکردم دوست دارم تمام زندگیم😍😍😍💗💗💗😘😘😘😘😘😘😘

۳ روز پیش
3K
تواین بازی فقط رفتنت مشکلمه دله دیوونمه عشقه توتوخونمه😔😔💗💗💗

تواین بازی فقط رفتنت مشکلمه دله دیوونمه عشقه توتوخونمه😔😔💗💗💗

۴ روز پیش
2K
کاششش😔

کاششش😔

۴ روز پیش
2K
ناامیدنشو😛😃✌

ناامیدنشو😛😃✌

۵ روز پیش
4K
کمک کن کمک کن خودموببخشم😔😢💗

کمک کن کمک کن خودموببخشم😔😢💗

۶ روز پیش
3K
خییییللییی مهمه😄💗

خییییللییی مهمه😄💗

۶ روز پیش
3K
نمیخوادببینه😕😔

نمیخوادببینه😕😔

۶ روز پیش
3K
چشم هایش برایه عمردیوانگی کافیست😛😘💗

چشم هایش برایه عمردیوانگی کافیست😛😘💗

۶ روز پیش
3K
بازم ارزش امتحان کردنوداره😄💗

بازم ارزش امتحان کردنوداره😄💗

۶ روز پیش
3K
به همین سادگی😕

به همین سادگی😕

۶ روز پیش
3K
خخخ دقیقا😝😄

خخخ دقیقا😝😄

۶ روز پیش
2K
دقیقا😏✌

دقیقا😏✌

۶ روز پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۶ روز پیش
5K
دقیقا😔

دقیقا😔

۶ روز پیش
5K
هیچ وقت نفهمیدی😔💗

هیچ وقت نفهمیدی😔💗

۶ روز پیش
5K
خخخ بفرماییدناهار😂😂

خخخ بفرماییدناهار😂😂

۶ روز پیش
2K
دوست دارم منه بیچاره😝🙈😘💗

دوست دارم منه بیچاره😝🙈😘💗

۶ روز پیش
2K
بی توبهارنمیشه😔😘💗

بی توبهارنمیشه😔😘💗

۶ روز پیش
3K