-نبودنه با تو برای من انتقاممه^^

-نبودنه با تو برای من انتقاممه^^

۱۶ خرداد 1397
822
-من مسئول چیزیم که میگم نه چیزی که شما قضاوت میکنین^^

-من مسئول چیزیم که میگم نه چیزی که شما قضاوت میکنین^^

۹ خرداد 1397
815
-برای دیگران بودی _برای دیگران ماندی _منم با بغض میگویم _خلایق هرچه لایق را!

-برای دیگران بودی _برای دیگران ماندی _منم با بغض میگویم _خلایق هرچه لایق را!

۳ خرداد 1397
826
-قلاده هاشونو باز کنین برن دنبال لیاقتشون!

-قلاده هاشونو باز کنین برن دنبال لیاقتشون!

۲ خرداد 1397
829
slm:] kc ydsh hs mno?:]

slm:] kc ydsh hs mno?:]

۲۱ اردیبهشت 1397
846
بَعلِھ :| کَم‍ کَم‍ دآریم‍ بِھ اَیآمِھ گُوعِھ مَد نَزدیڪ میشیم‍ :| #فآعڪ #Rozix

بَعلِھ :| کَم‍ کَم‍ دآریم‍ بِھ اَیآمِھ گُوعِھ مَد نَزدیڪ میشیم‍ :| #فآعڪ #Rozix

۷ شهریور 1396
861
[اینجآ کِھ طُ دآری‍ میشآشی‍ مآ ریدیم‍ قَبلَن‍]^^ #Rozix

[اینجآ کِھ طُ دآری‍ میشآشی‍ مآ ریدیم‍ قَبلَن‍]^^ #Rozix

۷ مرداد 1396
854
[بآز عَز فآل‍ قَهوَم‍ بِگیر تآ خآل‍ تَنَم‍ تُویی‍]** #Rozix

[بآز عَز فآل‍ قَهوَم‍ بِگیر تآ خآل‍ تَنَم‍ تُویی‍]** #Rozix

۱۱ تیر 1396
853
[تَلآش‍ نَڪُن‍ بِیبی‍، گُھ هیچوَخ‍ نِمیتونِھ نُوتِلآ بآشِع‍]^^ #Rozix #cp_block

[تَلآش‍ نَڪُن‍ بِیبی‍، گُھ هیچوَخ‍ نِمیتونِھ نُوتِلآ بآشِع‍]^^ #Rozix #cp_block

۲۱ خرداد 1396
902
[خوشبَختی‍ هَمیشِھ بآلآ ڪُمُد بُود،مآعَم‍ ڪِھ قَدِمون‍ ڪُوتآھ] :] #Rozix #cp_block

[خوشبَختی‍ هَمیشِھ بآلآ ڪُمُد بُود،مآعَم‍ ڪِھ قَدِمون‍ ڪُوتآھ] :] #Rozix #cp_block

۲۱ اردیبهشت 1396
914
[صیآهِھ وَلی‍ جُلُوم‍ صَبز میشِھ] #Rozix #cp_block

[صیآهِھ وَلی‍ جُلُوم‍ صَبز میشِھ] #Rozix #cp_block

۱ اردیبهشت 1396
921
:] #Rozix #Bye

:] #Rozix #Bye

۲۱ فروردین 1396
921
[ڪآش‍ دُنیـآ جآیی‍ بود ڪِھ،شَبـآ بِدون‍ دَرد میخآبیدیم‍]:) #Rozix #cp_block

[ڪآش‍ دُنیـآ جآیی‍ بود ڪِھ،شَبـآ بِدون‍ دَرد میخآبیدیم‍]:) #Rozix #cp_block

۱۰ فروردین 1396
911
[بُزُرگ میشَم‍ بَرآ هَرڪی‍ ڪوچیڪَم‍ ڪَرد] :]♥ #Rozix #cp_block

[بُزُرگ میشَم‍ بَرآ هَرڪی‍ ڪوچیڪَم‍ ڪَرد] :]♥ #Rozix #cp_block

۶ فروردین 1396
892
[یِھ لیوآن‍ُ بِزَن‍ بِشڪون‍] [تآ صُب‍ بِش‍ بِگو بِبَخشید] [اَگِھ دُرُصت‍ شُد]:) #Rozix #cp_block

[یِھ لیوآن‍ُ بِزَن‍ بِشڪون‍] [تآ صُب‍ بِش‍ بِگو بِبَخشید] [اَگِھ دُرُصت‍ شُد]:) #Rozix #cp_block

۲ فروردین 1396
897
[وَقتی‍ عَز نآ اُمیدی‍ جُمجُمَت‍ پُرِھ] [دیگِھ دِلِت‍ دوس‍ نَدآرِھ صُب‍ ‍شَب ڪُنھ] :] #Rozix #cp_block

[وَقتی‍ عَز نآ اُمیدی‍ جُمجُمَت‍ پُرِھ] [دیگِھ دِلِت‍ دوس‍ نَدآرِھ صُب‍ ‍شَب ڪُنھ] :] #Rozix #cp_block

۲۱ اسفند 1395
890
[مَن‍ اِنقَدی‍ لَجبآزَم‍] [موقِع‍ نآرآحَتیم‍م‍ مَغرورَم‍] [وَقتی‍ دآشت‍ میرفت‍] [نِگَفتم‍] [میشِه‍ِ نَری‍] [گَفتم‍] [بآیَد رَفت‍] :] #Rozix #cp_block

[مَن‍ اِنقَدی‍ لَجبآزَم‍] [موقِع‍ نآرآحَتیم‍م‍ مَغرورَم‍] [وَقتی‍ دآشت‍ میرفت‍] [نِگَفتم‍] [میشِه‍ِ نَری‍] [گَفتم‍] [بآیَد رَفت‍] :] #Rozix #cp_block

۱۹ اسفند 1395
886
[یِه‍ ڪآرے نَڪُن] [ڪِه‍ِ یِه‍ِ ڪآرے ڪُنَم‍] [ڪِه‍ِ هَر ڪآرے ڪُنے] [نَتونے ڪآریش ڪُنے] :] #Rozix #cp_block

[یِه‍ ڪآرے نَڪُن] [ڪِه‍ِ یِه‍ِ ڪآرے ڪُنَم‍] [ڪِه‍ِ هَر ڪآرے ڪُنے] [نَتونے ڪآریش ڪُنے] :] #Rozix #cp_block

۱۰ اسفند 1395
875
[مَن تو زِندِگیم‍ حَتے به‍ِ اِشتِباهامَم‍ اِفتِخارمیکُنَم‍] [خودِت‍ باش‍] :]♥ #Rozix #cp_block

[مَن تو زِندِگیم‍ حَتے به‍ِ اِشتِباهامَم‍ اِفتِخارمیکُنَم‍] [خودِت‍ باش‍] :]♥ #Rozix #cp_block

۲۸ بهمن 1395
912
[•کآش‍ یشب‍ بآ چشم‍ گریون‍...•| |•این‍ دخی‍ بره‍ تو آسمون‍ :)•] :]♥ #Rozix #cp_block

[•کآش‍ یشب‍ بآ چشم‍ گریون‍...•| |•این‍ دخی‍ بره‍ تو آسمون‍ :)•] :]♥ #Rozix #cp_block

۲۴ بهمن 1395
948