هر دم دردی از پی دردی ای سال! با این تن ناتوان چه کردی ای سال! رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت.. صد سال سیاه برنگردی ای سال !

هر دم دردی از پی دردی ای سال! با این تن ناتوان چه کردی ای سال! رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت.. صد سال سیاه برنگردی ای سال !

۳ هفته پیش
4K
شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک ! من به این چاره بی چاره دچارم هرشب ...

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک ! من به این چاره بی چاره دچارم هرشب ...

۳ هفته پیش
4K