saeed rad

saeedrad.mo

هرگز تسلیم نشو ؛ یک روز زندگی از ناراحت کردن تو خسته خواهد شد .

معلم گفت: زندگی را تعریف کن گفتم #زندگی تعریف کردنی نیست #ناراحت شد و نمره ام را صفر داد! 📆📅 #سالها بعد که او را دیدم #پیر شده بود و عصا به دست راه می ...

معلم گفت: زندگی را تعریف کن گفتم #زندگی تعریف کردنی نیست #ناراحت شد و نمره ام را صفر داد! 📆📅 #سالها بعد که او را دیدم #پیر شده بود و عصا به دست راه می رفت جلو رفتم و گفتم: زندگی را تعریف کن، آرام #خندید و گفت: نمره ات ...

۲ روز پیش
13K
سه میمون سمبلیک در فرهنگ ژاپن 🙈بدی را نبین 🙉به بدی گوش نسپار 🙊بدی را نگو میزارو چشمهایش را می پوشاند کیکازارو گوشهایش را می پوشاند ابوازارو دهانش را بسته است

سه میمون سمبلیک در فرهنگ ژاپن 🙈بدی را نبین 🙉به بدی گوش نسپار 🙊بدی را نگو میزارو چشمهایش را می پوشاند کیکازارو گوشهایش را می پوشاند ابوازارو دهانش را بسته است

۲ روز پیش
2K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
3K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
6K
#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

۶ روز پیش
6K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #game

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #game

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
5K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #lovely #love

۱ هفته پیش
4K
#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

۱ هفته پیش
4K