آنابل

saharnaz223

یک سری از آدم ها را نباید بخشیـد...
آدم هایی که باعث شدن طوری زمین بخوری
که قادر به بلند شدن نباشی
یا اینکه برای سرِپا شدنِ دوباره ات
محتاج به کمکِ چندین نفر شدی
یک سری ها را نباید بخشیـد...
کسانی را که نزاشتند جوانی کنی
و در اوج جوانی کاری کردن که دلت پیر شود
یک سری ها را نباید بخشیـد!
همان هایی که باعث شدند
چشمانت از اشک ، کبود و قرمز شود...
نه اینکه کـینه ای باشی نه...
اما یک سری از آدم ها را
باید همیشه در خاطرت نگه داری،
تا دیگر از اَمثال آنها زخــم نخوری...!

۸ دقیقه پیش
133
۹ دقیقه پیش
142
۱۰ دقیقه پیش
139
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
909
۵ ساعت پیش
2K
۱۳ ساعت پیش
2K
۱۳ ساعت پیش
3K
۱۳ ساعت پیش
4K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۶ ساعت پیش
5K