گمنام...

saleh.f

#گمنام
#خدایا_شهادت_نصیبمان_کن
#دوستدار_شهید_قاسم_سلیمانی
#کپی_با_صلواتی_برمحمد_وآل_محمد(ص)
شهادت13/10/1398
❤3/11/1398

❤ گم کردم خودم را
وقتی فهمیدم
#مهدی_فاطمه
#گمنام میطلبد

بیشتر  بیشتر