عکس های عاشقانه نوشته

salim.zarei

salim.zarei_78 ســـــــــــــــــلــــــــــــیـــم
(((روی سلیم کلید کن)))
عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی ...
(((چیز های خوب سراغ کسانی می روند که صبر میکنند. اما چیز های بهتر به سراغ کسانی می روند که برایش تلاش میکنند.)))
@salim.zarei
@salim.zarei_1378

#عاشقانه

#عاشقانه

۲ ساعت پیش
15K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ ساعت پیش
13K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ ساعت پیش
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ روز پیش
19K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ روز پیش
14K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ روز پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ روز پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ روز پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
10K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
10K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ روز پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ روز پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ روز پیش
5K
#عاشقانه آمین یا رب العالمین

#عاشقانه آمین یا رب العالمین

۶ روز پیش
8K