عکس های عاشقانه نوشته

salim.zarei

salim.zarei_78 ســـــــــــــــــلــــــــــــیـــم
(((روی سلیم کلید کن)))
عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی ...
(((چیز های خوب سراغ کسانی می روند که صبر میکنند. اما چیز های بهتر به سراغ کسانی می روند که برایش تلاش میکنند.)))
@salim.zarei
@salim.zarei_1378

#عاشقانه 1397/5/12

#عاشقانه 1397/5/12

۱ هفته پیش
4K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
12K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
3K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
5K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ هفته پیش
6K