samsom14

دلـــم کــه میگیـــرد....دلتنــگــ کــه میشـــوم...
لابــه لای آشفتگی های ذهنــم آنجــا کـه دست نـخورده تـرین
خاطراتم را نگه داشته ام،میگـــردم تا پیدا کنم خوشی لحظــــه هایی که زود گذشت....کـه سهــم این روزهای من شده مرور آن روزهــا......چه زود این روزهای من شد،آن روزهـــا

۲۲ ساعت پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K