+ دروغ‌مگو! - دروغ‌به‌فلانی‌را‌می‌گویی؟ + نه.بدتر‌ازهمه‌به‌خوددروغ‌مگو! ‏آدمی‌که‌به‌خود‌دروغ‌می‌گویدو‌به‌دروغ‌خود‌گوش می‌دهد،‌به‌نقطه‌ای‌می‌رسدکه‌فرق‌واقعیت‌درون‌و پیرامونش‌را‌تمیز‌نمی‌دهد.

+ دروغ‌مگو! - دروغ‌به‌فلانی‌را‌می‌گویی؟ + نه.بدتر‌ازهمه‌به‌خوددروغ‌مگو! ‏آدمی‌که‌به‌خود‌دروغ‌می‌گویدو‌به‌دروغ‌خود‌گوش می‌دهد،‌به‌نقطه‌ای‌می‌رسدکه‌فرق‌واقعیت‌درون‌و پیرامونش‌را‌تمیز‌نمی‌دهد.

۲۵ مرداد 1397
71
روز‌تولدم‌قشنگ‌ترین‌بهانه‌ی‌من‌است... اینکه‌هرسیصدوشصت‌وپنج‌روز‌یک‌بار‌مجبورشوی پیامی‌بفرستی تبریکی‌بگویی! ومراتاسیصدشصت‌و‌پنج‌روزدیگر به‌حال‌خودم‌رهاکنی.. زیادی‌قشنگ‌است‌مگر‌نه؟ #تولدت_مبارک_من

روز‌تولدم‌قشنگ‌ترین‌بهانه‌ی‌من‌است... اینکه‌هرسیصدوشصت‌وپنج‌روز‌یک‌بار‌مجبورشوی پیامی‌بفرستی تبریکی‌بگویی! ومراتاسیصدشصت‌و‌پنج‌روزدیگر به‌حال‌خودم‌رهاکنی.. زیادی‌قشنگ‌است‌مگر‌نه؟ #تولدت_مبارک_من

۱۵ مرداد 1397
170
بابا‌لنگ‌دراز‌عزیزم بعضی‌آدم‌ها‌را‌نمیشودداشت فقط‌میشود‌یک‌جور‌خاصی‌دوستشان‌داشت بعضی‌آدم‌هااصلابرای‌این‌نیستند که‌برای‌توباشندیاتوبرای‌آن‌ها... اصلا‌به‌آخرش‌فکرنمی‌کنی آن‌هم‌نه‌دوست‌داشتن‌معمولی‌نه‌حتی‌عشق یک‌جور‌خاصی‌دوست‌داشتن‌که‌اصلاهم‌کم‌نیست این‌آدم‌ها‌حتی‌وقتی‌که‌دیگر‌نیستند‌هم‌در‌کنج دلت‌تا،ابدیه‌جور‌خاص‌دوست‌داشته‌خواهندشد... #جودی_ابوت

بابا‌لنگ‌دراز‌عزیزم بعضی‌آدم‌ها‌را‌نمیشودداشت فقط‌میشود‌یک‌جور‌خاصی‌دوستشان‌داشت بعضی‌آدم‌هااصلابرای‌این‌نیستند که‌برای‌توباشندیاتوبرای‌آن‌ها... اصلا‌به‌آخرش‌فکرنمی‌کنی آن‌هم‌نه‌دوست‌داشتن‌معمولی‌نه‌حتی‌عشق یک‌جور‌خاصی‌دوست‌داشتن‌که‌اصلاهم‌کم‌نیست این‌آدم‌ها‌حتی‌وقتی‌که‌دیگر‌نیستند‌هم‌در‌کنج دلت‌تا،ابدیه‌جور‌خاص‌دوست‌داشته‌خواهندشد... #جودی_ابوت

۱۴ مرداد 1397
85
روزی‌به‌خودت‌میآیی‌ و‌میبینی هر‌چقدر‌برای‌بودنش‌جنگیدی او‌برای‌نبودن‌تلاش‌کرد هر‌چقدر‌برای‌جای‌خالی‌اش‌جنگیدی اوبرای‌نیامدن‌تلاش‌کرد ... ازیک‌جایی‌به‌بعدمیفهمی‌که‌باید‌کنارآمد باخودت بانبودنش باجای‌خالی‌اش بانخواستنش! از‌یک‌جایی‌به‌بعدباید‌بفهمی‌که‌هر‌چیزی‌با‌تلاش‌نتیجه‌میدهد الا‌عاشقی! #رضا_کریم_پور

روزی‌به‌خودت‌میآیی‌ و‌میبینی هر‌چقدر‌برای‌بودنش‌جنگیدی او‌برای‌نبودن‌تلاش‌کرد هر‌چقدر‌برای‌جای‌خالی‌اش‌جنگیدی اوبرای‌نیامدن‌تلاش‌کرد ... ازیک‌جایی‌به‌بعدمیفهمی‌که‌باید‌کنارآمد باخودت بانبودنش باجای‌خالی‌اش بانخواستنش! از‌یک‌جایی‌به‌بعدباید‌بفهمی‌که‌هر‌چیزی‌با‌تلاش‌نتیجه‌میدهد الا‌عاشقی! #رضا_کریم_پور

۱۳ مرداد 1397
63
بعد‌از۳ماه..‌.:|||| هوامو‌داشته‌باشید😐 ✌

بعد‌از۳ماه..‌.:|||| هوامو‌داشته‌باشید😐 ✌

۱۲ مرداد 1397
58
‍نَکند‌‍دَست‌‍کَسی‌‍دَست‌‍تو‌‍را‌‍لَمس‌‍کُند؟ ‍کآش‌‍این‌‍دِلهُره‌‍آنقدر‌‍آزار‌‍دَهندِه‌‍نَبود...

‍نَکند‌‍دَست‌‍کَسی‌‍دَست‌‍تو‌‍را‌‍لَمس‌‍کُند؟ ‍کآش‌‍این‌‍دِلهُره‌‍آنقدر‌‍آزار‌‍دَهندِه‌‍نَبود...

۲۴ فروردین 1397
63
‍خَنده‌‍هآی‌‍اَلکی‌‍ ‍هَم‌‍عالَمی‌‍دارد..!:)

‍خَنده‌‍هآی‌‍اَلکی‌‍ ‍هَم‌‍عالَمی‌‍دارد..!:)

۲۴ فروردین 1397
69
‍تو‌‍زیباتَرین‌‍اِشتِباه‌‍مَنی‌‍لَعنتیی..!:)

‍تو‌‍زیباتَرین‌‍اِشتِباه‌‍مَنی‌‍لَعنتیی..!:)

۲۳ فروردین 1397
72
‍حآل‍آ‌‍گیریم‌‍حَواسِت‌‍نیست، ‍یادِتَم‌‍نیس؟

‍حآل‍آ‌‍گیریم‌‍حَواسِت‌‍نیست، ‍یادِتَم‌‍نیس؟

۱۷ فروردین 1397
61
‍سیگار‌‍بِکش ‍مَست‌‍کُن ‍بُغض‌‍کُن ‍گِریه‌‍کُن ‍دِق‌‍کُن ‍وَلی‌‍بآ‌‍آدَم‌‍بی‌‍اَرزش‌‍دَرد‌‍دِل‌‍نَکُن...

‍سیگار‌‍بِکش ‍مَست‌‍کُن ‍بُغض‌‍کُن ‍گِریه‌‍کُن ‍دِق‌‍کُن ‍وَلی‌‍بآ‌‍آدَم‌‍بی‌‍اَرزش‌‍دَرد‌‍دِل‌‍نَکُن...

۱۴ فروردین 1397
62
#از_نامه_های_شاملو_به_ایدا ‍آیدای‌خوب‌نازنینم! مُدت‌هاست‌که‌بَرایت چیزی‌نَنوشته‌اَم. زِندگی‌مَجال‌نمی‌دهد:غَم‌نان! بآوجود‌این، خودَت‌بِهترمی‌دآنی: نَفَسی‌کِه‌می‌کِشم‌تو‌هَستی؛ خونی‌کِه‌در‌رَگ‌هایَم‌می‌دود‌وَحَرارتی‌کِه‌نِمی‌گُذارد‌یَخ‌کُنم. اِمروز‌بیشتَر‌اَز‌دیروز.دوستِت می‌دارَم‌وَ‌فَردا‌بیشتَر‌اَز‌اِمروز. وَاین،ضَعف‌مَن‌نیست: قُدرَت‌تو‌اَست. [٢٣ شهریور ۱۳۴۳]

#از_نامه_های_شاملو_به_ایدا ‍آیدای‌خوب‌نازنینم! مُدت‌هاست‌که‌بَرایت چیزی‌نَنوشته‌اَم. زِندگی‌مَجال‌نمی‌دهد:غَم‌نان! بآوجود‌این، خودَت‌بِهترمی‌دآنی: نَفَسی‌کِه‌می‌کِشم‌تو‌هَستی؛ خونی‌کِه‌در‌رَگ‌هایَم‌می‌دود‌وَحَرارتی‌کِه‌نِمی‌گُذارد‌یَخ‌کُنم. اِمروز‌بیشتَر‌اَز‌دیروز.دوستِت می‌دارَم‌وَ‌فَردا‌بیشتَر‌اَز‌اِمروز. وَاین،ضَعف‌مَن‌نیست: قُدرَت‌تو‌اَست. [٢٣ شهریور ۱۳۴۳]

۸ فروردین 1397
63
‍سَفر‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‍هیچکَس‌‍نَگو ‍مِثل‌‍یِک‌‍داستان‌‍واقِعی‌‍زِندگی‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‌‍هیچکَس‌‌‍نَگو ‍با‌‍خوشحآلی‌‍زِندگی‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‍هیچکَس‌‍نَگو ‍مَردُم‌‌‍چیزهآ‍ی‌‍قَشنگ‌‍رو‌‍خَراب‌‍میکُنن #جُبران_خَلیل_جُبران

‍سَفر‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‍هیچکَس‌‍نَگو ‍مِثل‌‍یِک‌‍داستان‌‍واقِعی‌‍زِندگی‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‌‍هیچکَس‌‌‍نَگو ‍با‌‍خوشحآلی‌‍زِندگی‌‍کُن‌‍و‌‍بِه‌‍هیچکَس‌‍نَگو ‍مَردُم‌‌‍چیزهآ‍ی‌‍قَشنگ‌‍رو‌‍خَراب‌‍میکُنن #جُبران_خَلیل_جُبران

۶ فروردین 1397
110
‍کآکتوس‌‍بودَن‌‍هَم‌‍بَد‌‍نیس ‍‏بآ‌‍کَم‌‍تَرین‌‍چیز‌‍زِندِگی‌‍میکُنی ‍‏نیآز‌‍بِه‌‍نَوازِش‌‍کَسی‌‍نَدآری ‍‏کَسی‌‍هَم‌‍نَوازِشت‌‍کُنه‌‍دَستِش‌‍زَخم‌‍میشِه ‍‏وَلی‌‍دَرونِت‌‍نَرم‌‍نَرمِه ‍‏کآکتوس‌‍بآش! [پ.ن]زَحمت‌عَکس‌بآ‌خودَم📸💪🏼

‍کآکتوس‌‍بودَن‌‍هَم‌‍بَد‌‍نیس ‍‏بآ‌‍کَم‌‍تَرین‌‍چیز‌‍زِندِگی‌‍میکُنی ‍‏نیآز‌‍بِه‌‍نَوازِش‌‍کَسی‌‍نَدآری ‍‏کَسی‌‍هَم‌‍نَوازِشت‌‍کُنه‌‍دَستِش‌‍زَخم‌‍میشِه ‍‏وَلی‌‍دَرونِت‌‍نَرم‌‍نَرمِه ‍‏کآکتوس‌‍بآش! [پ.ن]زَحمت‌عَکس‌بآ‌خودَم📸💪🏼

۵ فروردین 1397
63
بَهارِه‌دِل‌‌کِش‌رِسیده‌دِل‌‌بِه‌جآ‌نَباشَد،اِنصآفآنَست؟ دِلبَر‌یِه‌اینقَد‌بِه‌فِکر‌مآ‌نَبآشَد! اِنصآفآنَست؟-.-👎

بَهارِه‌دِل‌‌کِش‌رِسیده‌دِل‌‌بِه‌جآ‌نَباشَد،اِنصآفآنَست؟ دِلبَر‌یِه‌اینقَد‌بِه‌فِکر‌مآ‌نَبآشَد! اِنصآفآنَست؟-.-👎

۲ فروردین 1397
65
‍روزی‌‍کِه‌‍بِتونَم‌‍بِدونِ‌‍دو‌‍سِه‌‍سآعَت‌‍فِکر‌‍و‌‍خیآل ‍قَبل‌‍اَز‌‍خوآب‌‌،‍بِخابَم ، ‍میتونی‌‍بِهم‌‍بِگی‌‍خوشبَخت!

‍روزی‌‍کِه‌‍بِتونَم‌‍بِدونِ‌‍دو‌‍سِه‌‍سآعَت‌‍فِکر‌‍و‌‍خیآل ‍قَبل‌‍اَز‌‍خوآب‌‌،‍بِخابَم ، ‍میتونی‌‍بِهم‌‍بِگی‌‍خوشبَخت!

۲۸ اسفند 1396
70
‍‏یِکیو‌‍عآشِق‌‍خودِمون‌‍میکُنیم ‍وَ‌‍بَعد‌‍بآرها‌‍بآ‌‍غُرور‌‍زیر‌‍پآ‌‍میذآریمِش ‍وَ‍آخَر‌‍اِنتظآر‌‍دآریم‌‍اون‌‍هَمونطور‌‍سآلَم‌‍بِمونه!

‍‏یِکیو‌‍عآشِق‌‍خودِمون‌‍میکُنیم ‍وَ‌‍بَعد‌‍بآرها‌‍بآ‌‍غُرور‌‍زیر‌‍پآ‌‍میذآریمِش ‍وَ‍آخَر‌‍اِنتظآر‌‍دآریم‌‍اون‌‍هَمونطور‌‍سآلَم‌‍بِمونه!

۲۷ اسفند 1396
77
۲۶ اسفند 1396
60
دِرخت‌را‌به‌نام‌بَرگ بَهار‌را‌به‌نام‌گُل سِتاره‌را‌به‌نام‌نور کوه‌را‌به‌نام‌سَنگ دِل‌شِکفته‌مَرا‌به‌نام‌عِشق عِشق‌را‌به‌نام‌دَرد مَرا‌به‌نام‌کوچکم‌صِدا‌بزن #عمران_صالحی

دِرخت‌را‌به‌نام‌بَرگ بَهار‌را‌به‌نام‌گُل سِتاره‌را‌به‌نام‌نور کوه‌را‌به‌نام‌سَنگ دِل‌شِکفته‌مَرا‌به‌نام‌عِشق عِشق‌را‌به‌نام‌دَرد مَرا‌به‌نام‌کوچکم‌صِدا‌بزن #عمران_صالحی

۲۴ اسفند 1396
72
‍فَقَط‌‍اونجآش‌‍کِه‌‍دَستِت ‍تو‌‍دَستشِه ‍یِهو‌‍دَستِتو‌‍مُحکم‌‍تَر‌‍میگیرِ‍ه @kia-.-

‍فَقَط‌‍اونجآش‌‍کِه‌‍دَستِت ‍تو‌‍دَستشِه ‍یِهو‌‍دَستِتو‌‍مُحکم‌‍تَر‌‍میگیرِ‍ه @kia-.-

۲۳ اسفند 1396
56
‍زِندگی‌‍یَعنی ‍نَبض‌‍عِشقمون‌‍میبینی ‍خآطِرهآمونو‌‍هیچوَقت‌‍یآدَم‌‍نِمیر‍ه ‍حَتی‌‍یِک‌‍ثآنیه‌‍اَزِشونو @kia-.-

‍زِندگی‌‍یَعنی ‍نَبض‌‍عِشقمون‌‍میبینی ‍خآطِرهآمونو‌‍هیچوَقت‌‍یآدَم‌‍نِمیر‍ه ‍حَتی‌‍یِک‌‍ثآنیه‌‍اَزِشونو @kia-.-

۱۸ اسفند 1396
60