سهراب عرب زاده.سرگشته.

sargashteh22

شاعر
ترانه سرا
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۶ ساعت پیش
4K
وقتی که شوری در دلی دیگر نباشد پیر و جوان در گوشه ای تنها نشینند سرگشته #سهراب_عرب_زاده

وقتی که شوری در دلی دیگر نباشد پیر و جوان در گوشه ای تنها نشینند سرگشته #سهراب_عرب_زاده

۷ ساعت پیش
4K
رفتی و با ما نماندی تا بسوزم در غمت تا نگویم بیش از این درد نهانی،شب بخیر #سرگشته #سهراب_عرب_زاده

رفتی و با ما نماندی تا بسوزم در غمت تا نگویم بیش از این درد نهانی،شب بخیر #سرگشته #سهراب_عرب_زاده

۱ روز پیش
3K
آسمان ابری و من بغضی گلو گیرم شده وای اگر باران ببارد اشک کورم میکند سرگشته #سهراب_عرب_زاده

آسمان ابری و من بغضی گلو گیرم شده وای اگر باران ببارد اشک کورم میکند سرگشته #سهراب_عرب_زاده

۱ روز پیش
5K
حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

۳ روز پیش
10K
حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

۳ روز پیش
5K
حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

حضور سهراب عرب زاده در جمع شاعران انجمن ادبی #سهراب_عرب_زاده #سهراب_عربزاده #سرگشته

۳ روز پیش
5K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
6K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
6K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
5K
سهراب عرب زاده شب شعر سپید #سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

سهراب عرب زاده شب شعر سپید #سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
4K
#سهراب_عرب_زاده #محمد_جعفر_نجدی #بهزاد_خواجات #هرمز_علیپور

#سهراب_عرب_زاده #محمد_جعفر_نجدی #بهزاد_خواجات #هرمز_علیپور

۷ روز پیش
4K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
4K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
4K
#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

#سهراب_عرب_زاده #سرگشته #سهراب_عربزاده

۷ روز پیش
4K
دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده ...

دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده دره ای هست غم رفتنه معشوقه و دل رو به سر سمت سراشیبِیِ آن هُل ...

۲ هفته پیش
5K
دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده ...

دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده دره ای هست غم رفتنه معشوقه و دل رو به سر سمت سراشیبِیِ آن هُل ...

۲ هفته پیش
5K
دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده ...

دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده دره ای هست غم رفتنه معشوقه و دل رو به سر سمت سراشیبِیِ آن هُل ...

۲ هفته پیش
5K
دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده ...

دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده دره ای هست غم رفتنه معشوقه و دل رو به سر سمت سراشیبِیِ آن هُل ...

۲ هفته پیش
5K
دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده ...

دل من کترِیِ جوش است که قُل قُل خورده یا که یک مساله یِ دور تسلسُل خورده مغز سر تا نوک پایم همه شب می سوزد مثل زخمی که به آن قطره ی الکُل خورده دره ای هست غم رفتنه معشوقه و دل رو به سر سمت سراشیبِیِ آن هُل ...

۲ هفته پیش
5K