sasan2017


#شهر_من_آبادان_شهرخوبان
#پیج#دونفرست#ساسان#فاطی#متاهل/
#اجازه# نخواهم# داد#
کسی# با# پاهای# کثیفش#
در# میانِ# ذهنم# قدم# بزند#
فروردین/اردیبهشت

#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان

#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان/

#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان/

۴ ساعت پیش
3K
#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان/

#عکس_نوشته_عاشقانه_ساسان/

۴ ساعت پیش
3K
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
697
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
#هنرعکاسی_ساسان

#هنرعکاسی_ساسان

۴ ساعت پیش
3K
دیر گاهی است در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است بانگی از دور مرا می خواند لیک پاهایم در قیر شب است رخنه ای نیست در این تاریکی درو دیوار بهم پیوسته سایه ...

دیر گاهی است در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است بانگی از دور مرا می خواند لیک پاهایم در قیر شب است رخنه ای نیست در این تاریکی درو دیوار بهم پیوسته سایه ای لغزد اگر روی زمین نقش وهمی است ز بندی رسته دست جادویی شب در ...

۷ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K
#هنر_عکاسی_ساسان

#هنر_عکاسی_ساسان

۸ ساعت پیش
2K