vasipourبرودیگه نبینمت

sedege

بروپائین👇 👇 👇 👇 👇 👇
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه
هرگز احساس حماقت نمیکنند
چون خوب بودن برای آنها عادت شده
آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...
آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند
که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

مهربان باشید با مهربانان
#مردترک

۲۲ آذر 1398
92
۲۲ آذر 1398
94
۲۲ آذر 1398
83
۲۲ آذر 1398
84
۲۲ آذر 1398
84
۲۲ آذر 1398
87
۲۲ آذر 1398
92
عکس نوشته

عکس نوشته

۲۱ آذر 1398
103
۲۰ آذر 1398
73
۲۰ آذر 1398
76
۲۰ آذر 1398
67
۲۰ آذر 1398
71
۲۰ آذر 1398
74
۲۰ آذر 1398
68
۲۰ آذر 1398
66
۱۸ آذر 1398
68
۱۸ آذر 1398
65
۱۸ آذر 1398
68
۱۸ آذر 1398
63