۱۸ شهریور 1398
5K
چه کسی دیده لب آب بسوزد جگری ؟..روی دست پدری جان بسپارد پسری ؟......چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش.......آب در دست و ننوشد به هوای دگری ؟ #ashura

چه کسی دیده لب آب بسوزد جگری ؟..روی دست پدری جان بسپارد پسری ؟......چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش.......آب در دست و ننوشد به هوای دگری ؟ #ashura

۱۸ شهریور 1398
32K
۱۸ شهریور 1398
3K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
۱۸ شهریور 1398
4K
👌😂😂😂

👌😂😂😂

۹ بهمن 1397
16K