۱ روز پیش
1K
رویای من این است که صدای برخوردسنگ ها به پنجره رابشنوم وتوراببینم که زیرباران ایستاده ای

رویای من این است که صدای برخوردسنگ ها به پنجره رابشنوم وتوراببینم که زیرباران ایستاده ای

۴ روز پیش
5K
سلام حضرت مادر، سلام حضرت عشق

سلام حضرت مادر، سلام حضرت عشق

۶ روز پیش
4K
شبتون ماه

شبتون ماه

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
السلام علیک یا ام البنین (س)

السلام علیک یا ام البنین (س)

۱ هفته پیش
3K
منظره های برفی به جای حس سرما دلم راگرم میکنند.انگار ازحرارت آتش روشن کلبه ها گرم میشوم.آتش روشن دراجاقی ،چراغی،قلبی .....چقدرخوبند این منظره های برفی....

منظره های برفی به جای حس سرما دلم راگرم میکنند.انگار ازحرارت آتش روشن کلبه ها گرم میشوم.آتش روشن دراجاقی ،چراغی،قلبی .....چقدرخوبند این منظره های برفی....

۲ هفته پیش
4K
شبتون مملو از رویاهای رنگین ودور و دراز .

شبتون مملو از رویاهای رنگین ودور و دراز .

۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
گذشت فاطمه ازعالم وغمش یک عمر ، زچشم های علی اشک دانه دانه گرفت .

گذشت فاطمه ازعالم وغمش یک عمر ، زچشم های علی اشک دانه دانه گرفت .

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
ازتمام دلتنگی ها،اشک ها و شکایت ها که بگذریم،بایداعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم. . .

ازتمام دلتنگی ها،اشک ها و شکایت ها که بگذریم،بایداعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم. . .

۴ هفته پیش
4K
اگرسعی کنیدتمرکزتان رابگذارید روی چیزهایی که شما رابه عنوان یک انسان باارزش خوشحال میکند ،بسیارجذاب ترید تاکه زوربزنید کس دیگری باشید که نگاه مردم رابه خودجلب کنید.

اگرسعی کنیدتمرکزتان رابگذارید روی چیزهایی که شما رابه عنوان یک انسان باارزش خوشحال میکند ،بسیارجذاب ترید تاکه زوربزنید کس دیگری باشید که نگاه مردم رابه خودجلب کنید.

۴ هفته پیش
5K
اعتمادبه نفس به معنی نترسیدن نیست.به معنی استفاده ازموقعیت ها برای پیشبرد اهدافتان است،حتی زمانی که احساس ترس میکنید.

اعتمادبه نفس به معنی نترسیدن نیست.به معنی استفاده ازموقعیت ها برای پیشبرد اهدافتان است،حتی زمانی که احساس ترس میکنید.

۴ هفته پیش
5K
۲۱ دی 1398
3K
۲۱ دی 1398
3K
ما دوست های ناشناس مجازی هستیم که بازنجیر نامرئی محبت،درک وهمدلی به یکدیگرمتصل شده ایم.شایدبه خاطر غم یکدیگر اشک ریخته ایم.بایک پست محبت آمیز یک دوست مجازی ناشناس قوت قلب گرفته ایم.بایک عکس آرامش بخش ...

ما دوست های ناشناس مجازی هستیم که بازنجیر نامرئی محبت،درک وهمدلی به یکدیگرمتصل شده ایم.شایدبه خاطر غم یکدیگر اشک ریخته ایم.بایک پست محبت آمیز یک دوست مجازی ناشناس قوت قلب گرفته ایم.بایک عکس آرامش بخش خاطر مشوش وغمگینمان تسلی پیدا کرده،باخواهش آن یکی برای کسی که نمی شناسیم دعاکرده ایم.چون ...

۱۹ دی 1398
23K