بـ سلامتـتیه تمام رفـقایه بآ مرامـِ وـیـسـگـوـنـم🌸🌹

بـ سلامتـتیه تمام رفـقایه بآ مرامـِ وـیـسـگـوـنـم🌸🌹

1 روز پیش
690
4 روز پیش
191
4 روز پیش
5K
4 روز پیش
3K
4 روز پیش
6K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
man

man

1 هفته پیش
702
#نی نی مه

#نی نی مه

2 هفته پیش
2K
❌نهـ شآخ باشـ❎ نهـ دافـ باشـ ادم باشـ✅ s.m 👑

❌نهـ شآخ باشـ❎ نهـ دافـ باشـ ادم باشـ✅ s.m 👑

3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
عاشق شـدن کـار هـمش عاشـق موندنـ کـآر هر کسیـ نیس💣 s.m👑

عاشق شـدن کـار هـمش عاشـق موندنـ کـآر هر کسیـ نیس💣 s.m👑

3 هفته پیش
3K
⏰هیچ سر زنشی ب اندازه ی سرزنشی ک خودم خودمو میکنم ....غرورمو نمیشکنه... میفمی ک چـی میگمـ s.m👑

⏰هیچ سر زنشی ب اندازه ی سرزنشی ک خودم خودمو میکنم ....غرورمو نمیشکنه... میفمی ک چـی میگمـ s.m👑

3 هفته پیش
2K
اونـی کـ نبودـ تو روزگـآر ناخـوشی خوـش نشـد روزگاـر ناخوـشیـ:)👑 s.m

اونـی کـ نبودـ تو روزگـآر ناخـوشی خوـش نشـد روزگاـر ناخوـشیـ:)👑 s.m

3 هفته پیش
3K
وختـی حـس میکـنیـ روـآلـه دنیاتـ اون موقع حسـِ خـطرـ! از دس میدیـ اونی ک‌ـ تو تخیلااتتـم نبودتـ خیـاله از دسـ دادانـش روزگـآر خوـبـ بلدهـ دانشـ اموزاشوـ تربیتـ کنهـ! s.m

وختـی حـس میکـنیـ روـآلـه دنیاتـ اون موقع حسـِ خـطرـ! از دس میدیـ اونی ک‌ـ تو تخیلااتتـم نبودتـ خیـاله از دسـ دادانـش روزگـآر خوـبـ بلدهـ دانشـ اموزاشوـ تربیتـ کنهـ! s.m

3 هفته پیش
3K
خـُدآ هرـ چیـو بگـیرهـ بهتـرشوـ میدهـ # دـخـتـُر اونـ کـ همـه کـست بوـدوـ ازـت گـرفـ! همـ قـد لیاقتـت نـبود! s.m

خـُدآ هرـ چیـو بگـیرهـ بهتـرشوـ میدهـ # دـخـتـُر اونـ کـ همـه کـست بوـدوـ ازـت گـرفـ! همـ قـد لیاقتـت نـبود! s.m

3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
4K
:)heH

:)heH

3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
4K