با توام ای رفته از دست هر کجا باشم غمت هست

با توام ای رفته از دست هر کجا باشم غمت هست

۱۲ تیر 1397
477