دلداده...

setia-17-

کاش کودک بودیم
تا بزرگترین
خطای ما خط خطی
کردن روی دیوارها بود
نه دل انسان ها...

موردی پیدا نشد