یـابقـیه اللّـه

seyede.1356

"گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست."

مقام معظم رهبری

بیشتر  بیشتر