یـابقـیه اللّـه

seyede.1356

"گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست."

مقام معظم رهبری

#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
377
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
149
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
972
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
1K
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
351
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
1K
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
1K
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
328
#شب_بخیر_دوستان

#شب_بخیر_دوستان

۲۰ مرداد 1394
320
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
697
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
291
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
782
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
287
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
754
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
242
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
206
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
737
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
793
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
309
#شهادت_امام_صادق

#شهادت_امام_صادق

۱۹ مرداد 1394
207