من بغض کردم ساعت ها گریه کردم چشام پر از خون شد نفسم بند اومد قلبم درد گرفت چشام تار شد سرم گیج رف دنیام تیره شد درست مثل چشمات اخ چشمات چشمات...

من بغض کردم ساعت ها گریه کردم چشام پر از خون شد نفسم بند اومد قلبم درد گرفت چشام تار شد سرم گیج رف دنیام تیره شد درست مثل چشمات اخ چشمات چشمات...

۵۰ دقیقه پیش
595
۵ ساعت پیش
2K
اولین ماهگرد ویسگونی شدنم مبارررک😊

اولین ماهگرد ویسگونی شدنم مبارررک😊

۶ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
1K
چاق مهربون فقط نون خامه ای♡خودم پز 😊😉

چاق مهربون فقط نون خامه ای♡خودم پز 😊😉

۱۰ ساعت پیش
2K
خودم پز😊 😉

خودم پز😊 😉

۱۰ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
2K
۱۷ ساعت پیش
2K
قبلا فقط شب گریه میکردم حالا وقتی صبح بیدار میشمم گریه میکنم ...

قبلا فقط شب گریه میکردم حالا وقتی صبح بیدار میشمم گریه میکنم ...

۱۸ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K