سهيل

sh.fereidooni

بيا از واژه ويران شو كه اين ويراني از معناست

بیشتر  بیشتر