♥♡✵shᎪᎶhᎪᎽᎬᎶh✵♡♥

sh.h.k

♡↶الـــهـــهـــ خـــزانـــ↷♡
➴❦➴❦ ➴❦➴❦

هـــمـــهـــ جـــایـــ دنـــیـــا رو بـــگـــردمـــ بـــهـــتـــر از تـــو پـــیـــدا نـــمـــیـــکـــنـــمـــ♥ ✾↯

♥ ✾ @aragol_sh ♥ ✾


♡♪از دست من میرے
از دست تو میرم
تو زندہ میمونے
منم ڪہ میمیرم
تو رفتے از پیشم
دنیامو غم برداشت
برداشت ما از عشق
با هم تفاوت داشت♡♪


❦♪واسہ خاطرہ هامون دلش نسوخت
سادہ دل ڪند و رفت
همہ نامہ ها و عڪسامونو سوزوند
یهو ول ڪرد و رفت
اگہ قید همہ چیزو زدہ و الان
بعد اون همہ قول و حرف
دلش نسوخت منو فروخت
چشاشو بست و رفت❦♪


♡♪بگو بگذرہ چقدر بپرہ از سرم هوات
نمیدونے بخدا لڪ زدہ این دلم برات
نمیدونے نمیشہ هیچوقت ازت دست ڪشید
اگہ بہ من باشہ ڪہ انقدر میام خستہ شے♡♪


❦♪رو عشق من حساب ڪن همیشہ
آدم از عشقش ڪہ خستہ نمیشہ
تنها من رو تو ذهنت نگہ دار
تا تو بخواے من هستم
نزدیڪ من باشے نباشے
غرق سڪوت شے یا ڪہ صداشے
هرگز نمیگم بہ تو خدا نگہ دار
تا تو بخواے من هستم❦♪


♡♪مسیرو اشتباہ میرفت، تلاشش بے هدف میشد
بهش فرصت زیاد دادم، با من وقتش تلف میشد
بهم گاهے دروغ میگفت نخواست باور ڪنہ ڪم بود
میدونست من دوستش دارم همینم نقطہ ضعفم بود♡♪


❦♪این روزگار بد ڪردہ با قلبم
ڪم بودہ از این زندگے سهمم
دلیل مے بافم براے عشق
براے چیزے ڪہ نمیفهمم
از آدمهاے این شهر بیزارم
چون با یڪیشون خاطرہ دارم
بہ من نگو با عشق بے رحمے
من زخم دارم تو نمے فهمے❦♪


♡♪گرفت و گیر ڪار هردومون بهم بفهم
منم بہ خاطر ڪوتاهیام متاسفم 
ولے خدایے تقصیر تو بود بے معرفت بے معرفت
شد یہ بارم حالمو بپرسے شد یہ بار ببندے زخم بالمو
حواسم هست ڪہ خیلے وقتہ ڪندے جانمو بے معرفت
من دوست دارم بفهم قبول بہ خاطر ڪوتاهیام متاسفم
ولے خدایے تقصیر تو بود بے معرفت بے معرفت♡♪


❦♪یہ روزے میاد ڪہ دیگہ دلت برام نریزہ
ڪہ یادت نیاد تولد من چندہ پاییزہ
هر ڪدوم از ما ڪنار یڪے دیگہ خوشبختہ
چیزے ڪہ امروز باورش واسہ هر دومون سختہ
انگار نہ انگار بہ من میگفتے بے تو نابودم
انگار نہ انگار یہ روزگارے عاشقت بودم
میبینیم همو اونم یہ جا ڪہ غرق احساسے
با هر ڪے باشے نباید بگے همو میشناسیم
براے این ڪہ حتے یہ لحظہ سمت هم نیایم
میریو میرم بے خدافظے بدون سلام❦♪


♡♪باید بگذرم از حسے ڪہ دارم
با حس تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم
تنهات بزارم♡♪


❦♪پنهون نشو هے رو برنگردون دیوونہ میشم
این رسمش نبود ڪہ عاشق ڪنے و نمونے پیشم
تو خوابم نمیدیدم زندگیمو وقف تو باشہ
آرہ راحت میگفتم جونم برہ من عاشق نمیشم❦♪


♡♪بهت اعتماد ڪردہ بودش دلم
بہ اون عشق پاڪ و بہ اون سادگے
نہ ترڪم ڪنے بے خداحافظے
منو جا بزارے تو این زندگے♡♪


❦♪عشق تو دار و ندار دلم بود
خاطرہ هام همہ باتو قشنگ بود
نبودت سختمہ، نگو ڪہ حقمہ
زیادے دوست داشتم این گناہ من بود❦♪


♡♪تنهایے میزنم تو قلبہ این تنهایے
یہ ڪارے ڪن بذار حس ڪنم هنوز اینجایے
دلم باورش نمیشہ اون رفت آخرش
توهم زدم ڪہ فڪر میڪردم دارمش
دلم باورش نمیشہ اون رفت آخرش
توهم زدم ڪہ فڪر میڪردم دارمش♡♪


❦♪تا وابستت شدم گذاشتے رفتے
فهمیدے دوستت دارم باهام بازے ڪردے
تو میگفتے ڪہ عاشقمے نفست میرہ واسہ دلم
چے شد اون همہ خاطرہ ها بہ همہ چے بگم❦♪


♡♪افتادہ ام از چشم تو واے اگر
پاے عشقے دگر در میان است
ڪوهم ولے درماندہ ام بے تو
در سینہ من چو آتشفشان است
نگاهم ڪن بے تو بے برگو بارم
تو را من بہ دست خدا میسپارم♡♪


❦♪چہ جنگ نابرابرے
چہ دستیو چہ خنجرے
چہ قصہ ے محقرے
چہ اولو چہ آخرے❦♪


♡♪نذار زندگے برام بیشتر از این سخت بشہ
یڪم بہ خودت بیا فڪ ڪنم وقتشہ
از آسمون سنگ بیاد حتے اگہ جنگ بشہ
دلہ من تو رو میخواد میدونے حقشہ♡♪


❦♪یڪ وجب دورے براے عاشقان یعنے عذاب
واے از آن روزے ڪہ عاشق رد شود آب از سرش
جاے من این روز ها میزے است ڪنج ڪافہ ها
یڪ طرف اندوہ و من یاد تو سمت دیگرش❦♪


♡♪مو بہ مو قدم قدم
بہ زلف تو قسم قسم
رسیدہ عشق تو بہ جان من
بہ یاد تو نفس نفس
بریدہ ام از این قفس
زندان است جهان من
عشقت چرا تاوان من شد
رفتے غمت پایان من شد
از هر گناهے توبہ ڪردم
چشمان تو ایمان من شد♡♪


❦♪رفتے از ڪنارم اما رفتنت پر از معما....هے
گفتمت از عشقو باور گفتے از نگاہ آخر....هے
راحت از این دل مرو ڪہ جانم میرود
هر ڪجا روانہ شوم صدایت میزنم
جان من رها بہ سوے تو شد
نگاہ من اسیر موے تو شد
دل بہ دریاها بزن از عشق بگو زیباے من
بہ هر ڪجا روے ڪنار توام
جان جانانم تویے زیبا تویے رویا تویے
قسم بہ جان من قسم نرو❦♪


♡♪نمیدونے از دست خیابونا چے میڪشم
اگہ نیاے ڪل این شهرو بہ آتیش میڪشم
تو ڪل این دنیا زورت بہ من رسید فقط
اگہ نیاے بہ خدا میگم ڪہ نگذرہ ازت
بهش میگم دوست دارم شاید اون باور ڪنہ
شاید یہ ڪارے ڪنہ توے مریضو آدم ڪنہ
دلم ازت واقعا پرہ دلت مثل آهن شدہ
اول تویے آخر خودت......♡♪


❦♪من واسہ تو غیر دریا رو زدم
بہ در و دیوار تنگت میزدم
تو بیابون دلت نفس زدم
دریا بغلم ڪن بغلم ڪن ڪہ شدم تنها
بغلم ڪن بغلم ڪن بین نامردا من تڪ ننداز
دریا اشتباہ ڪردم ڪہ از دست تو سر خوردم
توے این مرداب با این آدما بر خوردم بد ڪم آوردم❦♪


♡♪از دریا نترسانم ڪہ من در قلبِ تو جان مے دهم
دریا بشے زیباے من غرقِ نگاهت مے شوم هے
مغرور نشو جانانِ من حالا ڪہ دل در دستِ توست
من ڪہ بہ تو رو میزنم تنها بہ شوقِ دیدنِ تو♡♪

۲۰ ساعت پیش
3K
تقریبا تمام ایران خطر سیل داره دوستای گلم خبر از خودتون بدید😓 😓

تقریبا تمام ایران خطر سیل داره دوستای گلم خبر از خودتون بدید😓 😓

۲۱ ساعت پیش
3K
بهار رسید و هوا پر شده ست از “دوستت دارم”هایی که برایت به دست باد سپرده ام مبادا پنجره ات بسته باشد ! عیدتون مبارک❤ 💋

بهار رسید و هوا پر شده ست از “دوستت دارم”هایی که برایت به دست باد سپرده ام مبادا پنجره ات بسته باشد ! عیدتون مبارک❤ 💋

۵ روز پیش
4K
خیلی وقته عکس شخصیت هارو نذاشتم حتی رو جلد هم نیست😞 گفتم یه کلیپ بزارم با تمام نقش اصلی ها آشنا بشید و شخصیتا فراموش نشن😉 اکثرشون رو گذاشته بودم بعضیا هم بعدا میزارم اما ...

خیلی وقته عکس شخصیت هارو نذاشتم حتی رو جلد هم نیست😞 گفتم یه کلیپ بزارم با تمام نقش اصلی ها آشنا بشید و شخصیتا فراموش نشن😉 اکثرشون رو گذاشته بودم بعضیا هم بعدا میزارم اما اسمشون اومده تا الان😁 😉 امیدوارم خوشتون بیاد😁 😁 http://s8.picofile.com/file... #سیگارقلبی

۶ روز پیش
8K
😍 😻 میدونم قدیمیه ولی من تازه دارم میبینم اصلا دوست داشتم الان ببینم😐 😂 ✊

😍 😻 میدونم قدیمیه ولی من تازه دارم میبینم اصلا دوست داشتم الان ببینم😐 😂 ✊

۱ هفته پیش
9K
رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و شیش: -آره اونجوری دیگه بدبخت بود. شهریار که داشت تا چند لحظه پیش می‌خندید گفت: -دخترا نظرتون چیه برگردیم؟ شیوا کلافه گفت: -شهریار تازه نشستیم کجا برگردیم. -سرده شیوا من ...

رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و شیش: -آره اونجوری دیگه بدبخت بود. شهریار که داشت تا چند لحظه پیش می‌خندید گفت: -دخترا نظرتون چیه برگردیم؟ شیوا کلافه گفت: -شهریار تازه نشستیم کجا برگردیم. -سرده شیوا من دارم قندیل می‌بندم. -سرگرد مملکت عرضه نداره یه ذره سرما رو تحمل کنه. -سرگردم خرس ...

۱ هفته پیش
12K
منو این همه خوشبختی محاله😍 😻 راستش بنده خیلی خسیسم برای همین صبر نمودم داییم بخره بعد ازش بگیرم😂

منو این همه خوشبختی محاله😍 😻 راستش بنده خیلی خسیسم برای همین صبر نمودم داییم بخره بعد ازش بگیرم😂

۱ هفته پیش
4K
دوستان چون درگیر کارای عیدم و وقتای آزادم رو کادوی دوستم کار میکنم تا اطلاع ثانوی پارت نمیزارم😁

دوستان چون درگیر کارای عیدم و وقتای آزادم رو کادوی دوستم کار میکنم تا اطلاع ثانوی پارت نمیزارم😁

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
به نظر من چیزی که مانع زندگی کردن مردم در کنار هم می‌شود حماقت های آنهاست و نه تفاوت هایشان...... «باهم بودن همه چیز است_ آنا گاوالدا»

به نظر من چیزی که مانع زندگی کردن مردم در کنار هم می‌شود حماقت های آنهاست و نه تفاوت هایشان...... «باهم بودن همه چیز است_ آنا گاوالدا»

۱ هفته پیش
10K
رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و پنج: -حالا مسائل و سرنخ های پرونده؛ نامزد آتوسا تمجید که اسمش نریمان درست بعد گذشت چهلم آتوسا افتاده دنبال قاتل آتوسا تا پیداش کنه. پرید وسط حرفم و گفت: ...

رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و پنج: -حالا مسائل و سرنخ های پرونده؛ نامزد آتوسا تمجید که اسمش نریمان درست بعد گذشت چهلم آتوسا افتاده دنبال قاتل آتوسا تا پیداش کنه. پرید وسط حرفم و گفت: -کاری که هر عاشقی انجام میده. -سخت در اشتباهید، نریمان درست هفت ماه بعد فوت ...

۱ هفته پیش
9K
😍❤

😍❤

۱ هفته پیش
15K
چقدر این آهنگ قشنگه😍 😍 😍

چقدر این آهنگ قشنگه😍 😍 😍

۱ هفته پیش
7K
سروان شادی شایسته😁 #سیگارقلبی

سروان شادی شایسته😁 #سیگارقلبی

۱ هفته پیش
11K
رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و چهار: -یعنی چی که وقت نشد! گفتن این موضوع چقدر وقت می‌برد؟! فرهاد نزاشت جواب فراز رو بدم و گفت: -اصلا برای چی اومده؟‍! کلافه گفتم: -سرمو بردین با سوالاتون....بابا ...

رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و چهار: -یعنی چی که وقت نشد! گفتن این موضوع چقدر وقت می‌برد؟! فرهاد نزاشت جواب فراز رو بدم و گفت: -اصلا برای چی اومده؟‍! کلافه گفتم: -سرمو بردین با سوالاتون....بابا اون روز سرهنگ می‌خواست پرونده رو از ما بگیره اما من بعد کلی خواهش و ...

۱ هفته پیش
10K
۲ هفته پیش
6K
ناموسا دو روز نبودم چقدر ویسگون عوض شده😕😂

ناموسا دو روز نبودم چقدر ویسگون عوض شده😕😂

۲ هفته پیش
10K
♪♪دیگه تویِ دنیا به چی اعتباره کسی که براش مُردی دوسِت نداره منو بغض و بارون سکوتِ خیابون دوباره شکستم چه ساده چه آسون به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی تو حوایِ دنیایِ آدم نمیشی ...

♪♪دیگه تویِ دنیا به چی اعتباره کسی که براش مُردی دوسِت نداره منو بغض و بارون سکوتِ خیابون دوباره شکستم چه ساده چه آسون به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی تو حوایِ دنیایِ آدم نمیشی غرورت گلومو به هق هق کشیده آدم که قسم خوردشُ دق نمی ده♪♪ ♪عصر پاییزی_مرتضی ...

۲ هفته پیش
6K
رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و سه: خندیدم و گفتم: -شک نداشته باش. در باز شد و فرهاد اومد تو -سلام چرا دیر اومدی؟ نشست پشت میزش و رو کرد به من و گفت: -سلام، ترافیک ...

رمان سیگارقلبی پارت هفتاد و سه: خندیدم و گفتم: -شک نداشته باش. در باز شد و فرهاد اومد تو -سلام چرا دیر اومدی؟ نشست پشت میزش و رو کرد به من و گفت: -سلام، ترافیک بود شدید. فراز یه دفعه رو کرد سمت من و گفت: -شهریار به نظرت موضوع ...

۲ هفته پیش
8K