خدا💚: ‌‌🌙✨🌙✨🌙 چقدر کوتاه است زندگی! هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند! هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند... بدون اذان ... انگار اذان هنگام تولد برای نمازی است ...

خدا💚: ‌‌🌙✨🌙✨🌙 چقدر کوتاه است زندگی! هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند! هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند... بدون اذان ... انگار اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند... چقدر کوتاهست این زندگی... به فاصله یک اذان تا نماز. ...

۱۴ آبان 1395
10K