شکیبا

shakiba.khani

اسمم شکیباست.عاشق سید وسعیدوشهرام وسوگندم .متولد مردادم مثل سید.

ای جونم

ای جونم

۱۲ مرداد 1394
3K
۱۲ مرداد 1394
3K
عشقای من

عشقای من

۱۰ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
دنبالشون کنید ممنون

دنبالشون کنید ممنون

۹ مرداد 1394
3K
اولین پستام یادش به خیرچه قدر لایک کم داشت

اولین پستام یادش به خیرچه قدر لایک کم داشت

۹ مرداد 1394
3K
خدایی این عکس لایک داره

خدایی این عکس لایک داره

۹ مرداد 1394
4K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
جون

جون

۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K
۹ مرداد 1394
3K