شکیبا

shakiba.khani

اسمم شکیباست.عاشق سید وسعیدوشهرام وسوگندم .متولد مردادم مثل سید.

بیشتر  بیشتر