دُنیا-

shamam1999

بِنازَم‌غیرَتِ‌غَم-!❤
دَمی‌نَگذاشت‌تنهایَم-💫