شَمامِه‌یانِم❤

shamam1999

من خودم خدای #غرورم،گیریم تو کوه #غرور😏
یِ‌چَن‌تا‌نکته:⬇
▪ حوالی من #عاشقی_ممنوع😊 🚫
▪ #مخاطب_خاصم_خداس_ن_بندش😊 💫
▪ هر گونه #توهین به #کورد جماعت پیگرد ناموسی دارد🔥 👊
▪ من با همه صمیمیم،پ هوا برتون ندارع🌷 😉
-------------------------------------------------------------------
《#نژاد_پرست نیستم ولی نژادَم قابل پرستشع💪 》
❤ http://wisgoon.com/pin/26767863/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26788123/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26778748/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26770704/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/26764806/ ❤
❤ http://wisgoon.com/pin/23278712/ ❤

بیشتر  بیشتر