۴ روز پیش
2K
رمان تاس روزگار پارت سیزدهم -از هیچی خبر ندارییی -هه من از هیچی خبر ندارم یاتو که رفتی پشت سرتم نگاه نکردی الان برگشتی که چی -هیچییی نمیدونییی -اوا یادم رفت بپرسم بهترین دوستم کو ...

رمان تاس روزگار پارت سیزدهم -از هیچی خبر ندارییی -هه من از هیچی خبر ندارم یاتو که رفتی پشت سرتم نگاه نکردی الان برگشتی که چی -هیچییی نمیدونییی -اوا یادم رفت بپرسم بهترین دوستم کو اجیم کو بچه دارید؟یانع -اتوسا تورو به خدا بسه -باشه بسه ولی دیگه نه اطراف ...

۴ روز پیش
49K
رمان تاس روزگار پارت سیزدهم خیره نگاش میکردم که با حسای کشیدن دستم توست درینا به خودم امدم دست درینا رو محکم تو دستم گرفتم و رفتم طرف ماشین که صدای زن عمو رو شنیدم ...

رمان تاس روزگار پارت سیزدهم خیره نگاش میکردم که با حسای کشیدن دستم توست درینا به خودم امدم دست درینا رو محکم تو دستم گرفتم و رفتم طرف ماشین که صدای زن عمو رو شنیدم -آتوسا ترو خدا برگرد ایستادم که دورباره گفت -بخاطرمن بیا فقط بشین برگشتم ساشا نبود ...

۴ روز پیش
93K
رمان تاس روزگار پارت دوازدهم -مامانی پاشو دیده با صدای درینا از خواب بیدار شدم -بله مامان -خستم سد -وای یادم رفت امشب خونه عمو اینا دعوتیم زود بلندشدموفرشارو جمع کردم -درینا مامان بیا اماده ...

رمان تاس روزگار پارت دوازدهم -مامانی پاشو دیده با صدای درینا از خواب بیدار شدم -بله مامان -خستم سد -وای یادم رفت امشب خونه عمو اینا دعوتیم زود بلندشدموفرشارو جمع کردم -درینا مامان بیا اماده شو قراره بریم خونه مامانیی -ددی -آره جدی -اخ دووون شایانم میات (پسر سالار برادر ...

۶ روز پیش
18K
رمان تاس روزگار پارت یازدهم توفکر حرفاییم که سارا دیروز گفت باورم نمیشه یعنی ساشا بعداز این همه سال می خات برگرده رویا هم میات باش چی میگی اتوسا حتما میات ناسلامتی زنش ممکن بچه ...

رمان تاس روزگار پارت یازدهم توفکر حرفاییم که سارا دیروز گفت باورم نمیشه یعنی ساشا بعداز این همه سال می خات برگرده رویا هم میات باش چی میگی اتوسا حتما میات ناسلامتی زنش ممکن بچه دار هم شده باشن اگه درینا رو ازم بگیره چکار کنم نه اون این حق ...

۷ روز پیش
26K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
687
رمان تاس روزگهر پارت یازدهم -اخ دون من عمه سارا رو خیلی دوشت دالم -پس بدو اماده شیم یه پیراهن عسلی که روش یه گیپور هم رنگ پارچه بود و بالاش گل لای پارچه ای ...

رمان تاس روزگهر پارت یازدهم -اخ دون من عمه سارا رو خیلی دوشت دالم -پس بدو اماده شیم یه پیراهن عسلی که روش یه گیپور هم رنگ پارچه بود و بالاش گل لای پارچه ای موهاشو هم دم اسبی بستم و چتریاشو ریختم تو صورتش لوپاشو کشیدم و یه بوس ...

۷ روز پیش
66K
پارت دهم -اتو بیا غذا بخور -امدم بعداز نهار سارا رفت خونشون و من موندم . پنج سال بعد -مامانیی -جونم -می خوام حیاط تاب بازی -برو بنج سال از گذشت بعد پنج سال نبود ...

پارت دهم -اتو بیا غذا بخور -امدم بعداز نهار سارا رفت خونشون و من موندم . پنج سال بعد -مامانیی -جونم -می خوام حیاط تاب بازی -برو بنج سال از گذشت بعد پنج سال نبود ساشا کمتر نشده بیشتر شده درینا هرچی بزرگتر میشه کمبود پدرشو بیشتر احساس میکنه بعداینکه ...

۱ هفته پیش
18K
پارت نهم رمان تاس روزگار -خوب آتوسا خانم بریم برا کوچولوی تو راهیمون خرید کنیم تو فکر فرو رفتم الان نباید پدر بچه توشکمم پیشم باشه نباید باهم بریم براش خرید کنیم -آتو کجایی -ها ...

پارت نهم رمان تاس روزگار -خوب آتوسا خانم بریم برا کوچولوی تو راهیمون خرید کنیم تو فکر فرو رفتم الان نباید پدر بچه توشکمم پیشم باشه نباید باهم بریم براش خرید کنیم -آتو کجایی -ها بله -میگم بریم برا کوچو لومون لباس بگیریم -باشه بریم راه افتادیم طرف بازار الان ...

۱ هفته پیش
27K
پارت هشتم رمان تاس روزگار اون شب سارا موند پیشم و تاصبح دلداریم میداد ولی من باز هم می ترسیدم . با نور خورشید از خواب بیدارشدم به رویا که جفتم رو تخت خواب بود ...

پارت هشتم رمان تاس روزگار اون شب سارا موند پیشم و تاصبح دلداریم میداد ولی من باز هم می ترسیدم . با نور خورشید از خواب بیدارشدم به رویا که جفتم رو تخت خواب بود نگاه کردم که یاد جواب ازمایش افتادم زوداز تخت پریدم که باعت شد سارااز خواب ...

۲ هفته پیش
25K
سارا ازم جداشد که دوباره حالت تهوع گرفتم دویدم تو دستشویی هرچ عق زدم استفراغ نکردم صورتمو آب زدم و خودمو توآیینه نگاه کردم داشتم یقین پیدا میکردم که باردارم خدایا اگه بچه ای تو ...

سارا ازم جداشد که دوباره حالت تهوع گرفتم دویدم تو دستشویی هرچ عق زدم استفراغ نکردم صورتمو آب زدم و خودمو توآیینه نگاه کردم داشتم یقین پیدا میکردم که باردارم خدایا اگه بچه ای تو راه باشه چکار کنم نمیتونم که بدون پدر بزرگش کنم ولی حتما به دنیا میارمش ...

۲ هفته پیش
26K
رمان تاس روزگار پارت ششم وقتی به خودم امدم ساعت دو بعداز ظهر بود و من از ساعت شیش چیزی نخورده بودم پاشدم برا خودم یه کنسرو لوبیا گرم کردمو خوردم رفتم تو اتاق مشتر ...

رمان تاس روزگار پارت ششم وقتی به خودم امدم ساعت دو بعداز ظهر بود و من از ساعت شیش چیزی نخورده بودم پاشدم برا خودم یه کنسرو لوبیا گرم کردمو خوردم رفتم تو اتاق مشتر کمو (قبلا)چشم خورد به قاب عکس عروسیمون می خواستم می خواستم قاب و بردارم ولی ...

۲ هفته پیش
66K
رمان تاس روزگار پارت پنجم ولی چون هیچی تو معدم نبود فقط اسید معده از دهنم خارج شد حالا تهوعم حتما از گرسنگی بخاطر ساشا و رویا که رفتن پی خوش گذرونی نباید خودمو نابود ...

رمان تاس روزگار پارت پنجم ولی چون هیچی تو معدم نبود فقط اسید معده از دهنم خارج شد حالا تهوعم حتما از گرسنگی بخاطر ساشا و رویا که رفتن پی خوش گذرونی نباید خودمو نابود کنم من باید از امروز زندگیمو بسازم به کمک هیچ کس هم نیازی ندارم صورتم ...

۲ هفته پیش
36K
رمان تاس روزگار پارت چهار آتوسا :به عشقت کصافت تو یه آدم آشغالی که ارزش فکر کردن هم نداری رویا توی گوه رو شناخت که گول حرفات رو نخورد تو یه آدم مریضی بادادحرفام رو ...

رمان تاس روزگار پارت چهار آتوسا :به عشقت کصافت تو یه آدم آشغالی که ارزش فکر کردن هم نداری رویا توی گوه رو شناخت که گول حرفات رو نخورد تو یه آدم مریضی بادادحرفام رو می گفتم با کلمه آخرم حس کردم سمت چپ صورتم سوخت . ساشا دست روم ...

۲ هفته پیش
24K
۲ هفته پیش
4K
رمان تاس روزگار پارت سوم ساشا وقتی به اینجا رسید ساکت شد وبه من نگاه کردکه اعکسلعملم رو ببینه فقط داشتم باتعجب نگاش می کردم وقتی ازطرفم اعکسلملی ندید ادامه دادتوروزتولدت بهش پیشنهاد دوستی دادم ...

رمان تاس روزگار پارت سوم ساشا وقتی به اینجا رسید ساکت شد وبه من نگاه کردکه اعکسلعملم رو ببینه فقط داشتم باتعجب نگاش می کردم وقتی ازطرفم اعکسلملی ندید ادامه دادتوروزتولدت بهش پیشنهاد دوستی دادم ولی اون قبول نکرد ازاون روزبه بعد سعیکردم بهت نزدیک بشم تا.............. دیگه تحمل نکردم ...

۲ هفته پیش
37K
جنایت آمریکا علیه مردم ویتنام 60سال پیش آمریکا با ابزارهای غیر انسانی مردم ویتنام را مورد حمله قرار داد که تا ده ها سال هنوز اترات آن دیده میشه اینو نشون کسایی بدید که میگن ...

جنایت آمریکا علیه مردم ویتنام 60سال پیش آمریکا با ابزارهای غیر انسانی مردم ویتنام را مورد حمله قرار داد که تا ده ها سال هنوز اترات آن دیده میشه اینو نشون کسایی بدید که میگن مرگ بر آمریکا نگید شگون نداره

۲ هفته پیش
6K
اگر حجاب شمارابه 1400سال پیش از میلاد می برد حجاب شمارا به قرن هجرررررر

اگر حجاب شمارابه 1400سال پیش از میلاد می برد حجاب شمارا به قرن هجرررررر

۲ هفته پیش
2K
اوف امروز واقعا خستم شدماشین گذاشتم تو گراژچشمم بهفراری ساشا افتاد گوشیمو از جیبم بیرون اوردم ساعت تازه هشت ساشا معمولا ساعت ده ده نیم میاد حالا چی شده که زود امده خدا می دونه ...

اوف امروز واقعا خستم شدماشین گذاشتم تو گراژچشمم بهفراری ساشا افتاد گوشیمو از جیبم بیرون اوردم ساعت تازه هشت ساشا معمولا ساعت ده ده نیم میاد حالا چی شده که زود امده خدا می دونه کلیدارو از کولم اوردم بیرون و درو باز کردم خونه تاریک تاریک بود که یک ...

۳ هفته پیش
37K