Sh!ma

shima.D75

صـــادقــانــه دروغ می گـــوینـد 
و عــاشــقانــه خــیانـــت می کنند
کـاش دل هـــا آن قـــدر پـــاک بود
کـــه
بـــرای گـفـتن « دوســــتت دارم »
نــیازی بــه قــســم خـــوردن نـبود 

  "فــــروغ فـــرخــزاد‌ ‌‌ ‌

۳ دقیقه پیش
121
۱۰ ساعت پیش
862
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! در ...

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید یادم ...

۳ روز پیش
30K
۳ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
1K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K