អមძរន

shokraneh72417

باران
دیر باریدی باران
دیر....
مدت هاست در حجم نبودن کسی
خشکیده ام......

نقشه ی پست قبلی #بافتنی #قلاببافی کانال آموزش رایگان بافتنی با آیدی @baftani_Papiyoon اینم لینک کانال: telegram.me/baftani_Papiyoon

نقشه ی پست قبلی #بافتنی #قلاببافی کانال آموزش رایگان بافتنی با آیدی @baftani_Papiyoon اینم لینک کانال: telegram.me/baftani_Papiyoon

۱۱ خرداد 1396
6K
نقشه در پست بعدی #بافتنی #قلاببافی #قلاب_بافی کانال آموزش رایگان بافتنی با آیدی @baftani_Papiyoon اینم لینک کانال: telegram.me/baftani_Papiyoon

نقشه در پست بعدی #بافتنی #قلاببافی #قلاب_بافی کانال آموزش رایگان بافتنی با آیدی @baftani_Papiyoon اینم لینک کانال: telegram.me/baftani_Papiyoon

۱۱ خرداد 1396
7K
ای آنکه تو را همچون نفس میکِشمت تو نباشی نفسم میل بُریدن دارد

ای آنکه تو را همچون نفس میکِشمت تو نباشی نفسم میل بُریدن دارد

۱۹ فروردین 1396
4K
📝 تو را نمی دانم، اما من دلم روشن است به تمام اتفاقات خوب در راه مانده، به تمام روزهای شیرین نیامده، به لبخندی که یک روز بر لبمان می نشیند، به اجابت شدن دعاهایمان، ...

📝 تو را نمی دانم، اما من دلم روشن است به تمام اتفاقات خوب در راه مانده، به تمام روزهای شیرین نیامده، به لبخندی که یک روز بر لبمان می نشیند، به اجابت شدن دعاهایمان، به برآورده شدن آرزوهایمان، به محو شدن غمهای دیرینه مان. من دلم روشن است. یک ...

۲۵ تیر 1395
7K
موهایم را باد در هم ریخته دلم را تو ....

موهایم را باد در هم ریخته دلم را تو ....

۲۵ تیر 1395
6K
اینم نقشه .. مربوط به پست قبلی...

اینم نقشه .. مربوط به پست قبلی...

۸ خرداد 1395
4K
سلام. عزیزان من.. نقشه بافت اینو تو پست بعدی میتونید ببینید.. راستی کانال بافتنی من : http://telegram. me/baftani_papiyoon

سلام. عزیزان من.. نقشه بافت اینو تو پست بعدی میتونید ببینید.. راستی کانال بافتنی من : http://telegram. me/baftani_papiyoon

۸ خرداد 1395
4K
https://telegram.me/joinchat/B0o_XT5SFSrssaMq-5Lnzg دخترا فقط بیان

https://telegram.me/joincha... دخترا فقط بیان

۳۰ اردیبهشت 1395
3K
کانال بافتنی من: https://telegram. me//baftani_papiyoon

کانال بافتنی من: https://telegram. me//baftani_papiyoon

۱۵ اردیبهشت 1395
4K
ایده بگیرید!!! کانال بافتنی من: https:/telegram. me/baftani_papiyoon

ایده بگیرید!!! کانال بافتنی من: https:/telegram. me/baftani_papiyoon

۱۵ اردیبهشت 1395
4K
نیمکت عاشقی یادت هست؟ کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش نواز بود.. بید مجنون زیر سایه اش امانمان داده بود، برگهای رنگینش را به نشانه عشقمان بر سرمان می ریخت.. او نیز ...

نیمکت عاشقی یادت هست؟ کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش نواز بود.. بید مجنون زیر سایه اش امانمان داده بود، برگهای رنگینش را به نشانه عشقمان بر سرمان می ریخت.. او نیز عاشق بودنمان را به رخ پاییز می کشید، اما اکنون پاییز.. نبودنت را، جداییمان را ...

۹ آبان 1394
3K
یا امام حسین (ع) خودت حوائج نیازمندارو برآورده کن.... آمین!!! جسم و جانم با حرم گشته عجین حال و روزم با غمت گشته غمین این سه جمله خواب شبهای من است کربلا پای پیاده اربعین

یا امام حسین (ع) خودت حوائج نیازمندارو برآورده کن.... آمین!!! جسم و جانم با حرم گشته عجین حال و روزم با غمت گشته غمین این سه جمله خواب شبهای من است کربلا پای پیاده اربعین

۲ آبان 1394
4K
لبیک یا حسین (ع) . عاشورای سال 1394 . دوم آبان .... 19:17

لبیک یا حسین (ع) . عاشورای سال 1394 . دوم آبان .... 19:17

۲ آبان 1394
3K
دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

۳۰ مهر 1394
3K
طراح کاور : #بهرنگ_نامداری

طراح کاور : #بهرنگ_نامداری

۳۰ مهر 1394
4K
هشتم محرم 94

هشتم محرم 94

۳۰ مهر 1394
3K
کیست که مرا یاری کند

کیست که مرا یاری کند

۳۰ مهر 1394
4K
سلام بر حسین تشنه لب.....

سلام بر حسین تشنه لب.....

۳۰ مهر 1394
4K
آیدی اینستاگرام من: @papiyoon

آیدی اینستاگرام من: @papiyoon

۳۰ مهر 1394
4K
سلطان عشق حسین (ع) 94/7/30 ****8محرم **** 14:20

سلطان عشق حسین (ع) 94/7/30 ****8محرم **** 14:20

۳۰ مهر 1394
3K