✘ذهــن بیــمــار✘

sick_mind

[ من یِک فکر ِ پُر درد اَم ..] اَز همآن هآیی کِ سرت را پُر از خون میکنَد ُ از دماغت بیرون میزند ...

†دیگِه اَز این دَردا خَندم میگیرِهـ †شُدَم یِه آدَمـ †کِه با سُکوتِـش سَنگَر میگیرِهـ :)

†دیگِه اَز این دَردا خَندم میگیرِهـ †شُدَم یِه آدَمـ †کِه با سُکوتِـش سَنگَر میگیرِهـ :)

۶ مهر 1394
2K
هـَر رآهـی کـه مِـیـرَم تـَهـِش بـُنــــ بـسـتـه مـِثـه آدَمـی اَم کـه بـه خـودِش بـُمـب بـَسـتـه ✌

هـَر رآهـی کـه مِـیـرَم تـَهـِش بـُنــــ بـسـتـه مـِثـه آدَمـی اَم کـه بـه خـودِش بـُمـب بـَسـتـه ✌

۵ مهر 1394
705
دلم مرگ میخواهد ! بی صدا ! بی هیاهو ! بی شلوغی ! بی گریه ها و ضجه های مادرم ! آرام محو شوم از صفحه ی زندگی ! جوری که انگار از اول نبوده ...

دلم مرگ میخواهد ! بی صدا ! بی هیاهو ! بی شلوغی ! بی گریه ها و ضجه های مادرم ! آرام محو شوم از صفحه ی زندگی ! جوری که انگار از اول نبوده ام . . .

۵ مهر 1394
2K
خَنـدیدَمـْ حَتــی اگــه تَلخـْ بَخشیــدَمـْ حَتــی اگــه رَفتــْ جَنگیدَمــْ حَتــی اگــه تَشــٔ میدونستمــْ کــه بُردْ نیستــْ با مـَنـْ این حَقــْ نیستـــْ نـَـه

خَنـدیدَمـْ حَتــی اگــه تَلخـْ بَخشیــدَمـْ حَتــی اگــه رَفتــْ جَنگیدَمــْ حَتــی اگــه تَشــٔ میدونستمــْ کــه بُردْ نیستــْ با مـَنـْ این حَقــْ نیستـــْ نـَـه

۵ مهر 1394
450
ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘـﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـﻢ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺘـﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﺳـﺮﺩﻡ ﻣﺜـﻞِ ﺩﯼ , ﻣﺜـﻞِ ﺑﻬﻤـﻦ , ﻣﺜﻞِ ﺍﺳﻔﻨــﺪ ﻣﺜـﻞِ ﺯﻣﺴﺘـــﺎﻥ ﺍﺣﺴـﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾـﻞ ﺑﺴﺘـﻪ ﺍﻣﯿـﺪﻡ ﺯﯾـﺮ ﺑﻬﻤﻦ ...

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘـﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـﻢ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺘـﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﺳـﺮﺩﻡ ﻣﺜـﻞِ ﺩﯼ , ﻣﺜـﻞِ ﺑﻬﻤـﻦ , ﻣﺜﻞِ ﺍﺳﻔﻨــﺪ ﻣﺜـﻞِ ﺯﻣﺴﺘـــﺎﻥ ﺍﺣﺴـﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾـﻞ ﺑﺴﺘـﻪ ﺍﻣﯿـﺪﻡ ﺯﯾـﺮ ﺑﻬﻤﻦ ِ ﺳـﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓـﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـﻮﺗـﻢ

۵ مهر 1394
444
رَنْجیدَمْـ اَمّآ تَهِشـْ خِیْلے شیڪْ خَنْدیدَم

رَنْجیدَمْـ اَمّآ تَهِشـْ خِیْلے شیڪْ خَنْدیدَم

۵ مهر 1394
937