نقاشیم چطوره؟

نقاشیم چطوره؟

۳۰ خرداد 1395
472
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ .... ﺩﺍﺭﻡ .... ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ .... ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﺐ ... ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ .... ﺩﺍﺭﻡ .... ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ .... ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﺐ ... ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ

۲۷ خرداد 1395
469

" تو" اگر ماندنی بودی با یکی از " قبلی ها" مانده بودی

۲۳ خرداد 1395
465
تمام زخم ها را هم اگر درمان باشد؛ سوزِ نبودِ تو، مَرهَمی جز تو را مَحْرَمْ نمی داند...

تمام زخم ها را هم اگر درمان باشد؛ سوزِ نبودِ تو، مَرهَمی جز تو را مَحْرَمْ نمی داند...

۲۳ خرداد 1395
463
لعـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَنت بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ کسـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَے کـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ مـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیدونـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ بــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ غـِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیر از اونــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَ هیــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَچکے تــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَو زنَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَدگیـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَت نیـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَست و بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ خــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَاطٍـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَر اونٍـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَ بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَا کسـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَی نمـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیری ولـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَی بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَازم تنـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَهات میٍَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَزاره

لعـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَنت بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ کسـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَے کـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ مـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیدونـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ بــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ غـِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیر از اونــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَ هیــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَچکے تــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَو زنَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَدگیـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَت نیـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَست و بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَہ خــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَاطٍـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَر اونٍـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَ بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَا کسـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَی نمـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَیری ولـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَی بـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَازم تنـَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓــَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَهات میٍَِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـََِِِِْـَِِْٰٓـٍَِِْٓـَِِْٰٓـَزاره

۲۳ خرداد 1395
470

" میشنوی؟؟؟؟؟ دیگر صدای نفس هایم نمی آید.... به دار کشیده مرا بغض نبودنت....

۲۳ خرداد 1395
467
۲۳ خرداد 1395
469
ترانه علی دوستی

ترانه علی دوستی

۲۳ خرداد 1395
478
۲۳ خرداد 1395
463
واسه اونه

واسه اونه

۱۱ فروردین 1395
478
بَعضے شَبـا حـال عَـجیبے دارم

بَعضے شَبـا حـال عَـجیبے دارم

۱۱ فروردین 1395
463
۱۰ فروردین 1395
463
این بود؟

این بود؟

۱۰ فروردین 1395
464
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻝ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻟﺘﻨﮕــﮯ ﻫﺎﯾــﻢ ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻏﺪﻏــﮧ ﻫﺎﮮ ﺧـــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧه ﺍﮮ ﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫــﻢ ﻧﯿﺴﺘــــ ! ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﮯ ﮐﮧ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ .. ﺑﺮﺍﮮ ﺩﺳﺘﮯ ﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕــ ـــﺮ ﺯﺧـﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻝ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻟﺘﻨﮕــﮯ ﻫﺎﯾــﻢ ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻏﺪﻏــﮧ ﻫﺎﮮ ﺧـــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧه ﺍﮮ ﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫــﻢ ﻧﯿﺴﺘــــ ! ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﮯ ﮐﮧ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ .. ﺑﺮﺍﮮ ﺩﺳﺘﮯ ﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕــ ـــﺮ ﺯﺧـﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺑﺮﺍﮮ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴـــﻢ ! ﺑﻤﯿـ ــﺮﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﺧـ ـﻮﺩﻡ ﮐﮧ ﺍﯾﻨﻘـــﺪﺭ ﺗﻨهاست .

۱۰ فروردین 1395
520
عشقققققق مممممنن چند تاااا لایک داره؟؟؟؟؟کامنت لطفا...

عشقققققق مممممنن چند تاااا لایک داره؟؟؟؟؟کامنت لطفا...

۱۰ فروردین 1395
487
۱۰ فروردین 1395
467
دایی جونم یهویی کامنت پلیز؟

دایی جونم یهویی کامنت پلیز؟

۱۰ فروردین 1395
472
؟؟؟کامنت پلیز؟؟؟

؟؟؟کامنت پلیز؟؟؟

۲۹ اسفند 1394
466
hanozam

hanozam

۲۰ اسفند 1394
468
شک نکن

شک نکن

۱۳ اسفند 1394
492