جامی کع غارساییا دیشب بالا سرشون بردن😍😂😂

جامی کع غارساییا دیشب بالا سرشون بردن😍😂😂

۴ ساعت پیش
4K
w t f :||~ ع خودم بدم اومد 😂

w t f :||~ ع خودم بدم اومد 😂

۱۰ ساعت پیش
5K
♥This world is a better place just with you ..🌵

♥This world is a better place just with you ..🌵

۱ روز پیش
6K
~♦♦fight for yours♦♦~

~♦♦fight for yours♦♦~

۱ روز پیش
5K
رَفدَن و نَــمونْدَن هیـچوَق مُهِِم نَـبودِِع...مُُهِم چِـجـوری رَفدَنِع :)

رَفدَن و نَــمونْدَن هیـچوَق مُهِِم نَـبودِِع...مُُهِم چِـجـوری رَفدَنِع :)

۲ روز پیش
7K
‏واسع ماهاییع کع توع زندگیع خیلیع می رینیم،یع کو...ن خیلیع کمع :۱

‏واسع ماهاییع کع توع زندگیع خیلیع می رینیم،یع کو...ن خیلیع کمع :۱

۹ شهریور 1397
43K
♣ یه جا که دستِ هیچ احدی بهت نرسه فقط خودت باشی و خودت و خودت...‌‌‌‌‌‌....♣

♣ یه جا که دستِ هیچ احدی بهت نرسه فقط خودت باشی و خودت و خودت...‌‌‌‌‌‌....♣

۲۷ مرداد 1397
48K
💀 [ یه روز خوب میاد اما قطعا ما شب قبلش مردیم :) ]💀 . .. ... .... ..... ...... ....... ........ ......... ..........

💀 [ یه روز خوب میاد اما قطعا ما شب قبلش مردیم :) ]💀 . .. ... .... ..... ...... ....... ........ ......... ..........

۲ تیر 1397
68K
سَعْیْ کُنٰیٰدْٖ کَمْتَرْ سْیٰٖکْٰٖیْ بٰاٰشْیٰنْ :/

سَعْیْ کُنٰیٰدْٖ کَمْتَرْ سْیٰٖکْٰٖیْ بٰاٰشْیٰنْ :/

۱۷ اردیبهشت 1397
55K
بَعْضیامْ سیگٰٖارْ میکِشَنْ کِعْ بویِ شیرِ دَهَنِشون مَعلومْ نشع:/😐

بَعْضیامْ سیگٰٖارْ میکِشَنْ کِعْ بویِ شیرِ دَهَنِشون مَعلومْ نشع:/😐

۳ اردیبهشت 1397
60K
بَعْضیامْ تُخْمی بودَنو عَ تو شِکَمِ نَنَشونْ یادْ میگیرَنْ.... :/

بَعْضیامْ تُخْمی بودَنو عَ تو شِکَمِ نَنَشونْ یادْ میگیرَنْ.... :/

۲ اردیبهشت 1397
46K
توصیفِشون میکُنی میگَن توهینْ نَکُنْ :/ 😐 😶

توصیفِشون میکُنی میگَن توهینْ نَکُنْ :/ 😐 😶

۲۷ فروردین 1397
46K
And now you're a stranger who knows all my secrets. و حالا تو غریبه ای هستی که همه ی رازهامو میدونه.

And now you're a stranger who knows all my secrets. و حالا تو غریبه ای هستی که همه ی رازهامو میدونه.

۱۹ فروردین 1397
54K
بعضی وقتا دلت میمیره:)

بعضی وقتا دلت میمیره:)

۱۸ فروردین 1397
145K