سلین

slin_m

میگذارمت روی چشمانم...
و این شهر را با تو قدم میزنم
مجبورشان میکنم
تا برای دوست داشتنمان اسپند دود کنند!
کور شود چشم حسودان...
لال شود زبان بدخواهان...❤
این حساب کاربری خصوصی میباشد