7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
3K
جرعه به جرعه میدهم شعر به نوش دلبرم دل که نکرد اثر به او شـعر کند مگر اثر #حافظ

جرعه به جرعه میدهم شعر به نوش دلبرم دل که نکرد اثر به او شـعر کند مگر اثر #حافظ

1 هفته پیش
4K
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
4K
ما نیز روزگاری لحظه ئی سالی قرنی هزاره ئی از این پیش تَرَک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیّاره بر این خاک در مجالی تنگ ـــ هم از این دست ـــ در ...

ما نیز روزگاری لحظه ئی سالی قرنی هزاره ئی از این پیش تَرَک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیّاره بر این خاک در مجالی تنگ ـــ هم از این دست ـــ در حریرِتاریکی ( ظلمات )، در کتانِ روز ( آفتاب ) در ایوانِ گسترده یِ مهتاب ...

1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K
1 هفته پیش
2K