۱۰ ساعت پیش
2K
۱۰ ساعت پیش
4K
۱۰ ساعت پیش
2K
۱۰ ساعت پیش
4K
همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی... #شهریار

همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی... #شهریار

۱۲ ساعت پیش
5K
و طُ پنهانی ترین دلتنگیِ منی‌.‌..

و طُ پنهانی ترین دلتنگیِ منی‌.‌..

۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K