آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد... لبخند بزنی چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد که با بودنش همه چیز حل می شود...

آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد... لبخند بزنی چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد که با بودنش همه چیز حل می شود...

۸ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
11K
۵ روز پیش
14K
۵ روز پیش
14K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
15K
۷ روز پیش
14K
۷ روز پیش
12K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
11K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
20K