꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼ S ᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

࿇سـᬼوسـ❥ـ نᬼ࿇
#الهی همیشه شاد باشی رفیق .... #خاص #نگران آنچه که دیگران پشت سرتان مے گویند نباشید، آنها کسانے اند که بجاے یافتن کاستے هاے زندگے خودشان، مشغول یافت کاستے هاے زندگے شما هستند
#سوسن...

#تب_کرده_ام
#هذیان_برایت_مینویسم
#مغزم_پر_است_از_فکرهای_اشتباهی!
#بگذار_حالت_را_بپرسم
گرچه دیر است

#عالیجناب_شعرهایم!
رو به راهی؟؟

بیشتر  بیشتر