꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼ S ᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

http://yon.ir/hcard
#دنیا همه هیچ و.اهل دنیا همه هیچ.ای هیچ برای هیچ.بر هیچ مپیچ.دانی که پس از عمر .چه ماند باقی.مهر است ومحبت است و باقی #همه هیچ.....

این حساب کاربری خصوصی میباشد