꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

http://yon.ir/hcard
#به سوی تو دویدم
همان
رنگین کمان زیبا
در انتهای جاده باران خورده
پر از ترس کودکانه ام
نکند قبل از رسیدن
رفته باشی.....

بیشتر  بیشتر