بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دِیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست 👤 حافظ

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دِیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست 👤 حافظ

۱۱ ساعت پیش
4K
از من مرنج گر وسط ِ دل نشاندَمَت! سائل عزیز ِ خویش به ویرانه می برد ... 👤 صائب تبریزی

از من مرنج گر وسط ِ دل نشاندَمَت! سائل عزیز ِ خویش به ویرانه می برد ... 👤 صائب تبریزی

۱۱ ساعت پیش
4K
فریاد ڪه‌ فریاد ڪشیدیم‌ و ندیدیم در بادیه‌ی‌ عشق‌ تو فریاد رسی‌ را 👤 هلالی‌ جغتایی

فریاد ڪه‌ فریاد ڪشیدیم‌ و ندیدیم در بادیه‌ی‌ عشق‌ تو فریاد رسی‌ را 👤 هلالی‌ جغتایی

۱۱ ساعت پیش
4K
دل بر تو نهم که راحت جان منی ور زانکه دل از تو برکنم بر که نهم؟ 👤 سعدی

دل بر تو نهم که راحت جان منی ور زانکه دل از تو برکنم بر که نهم؟ 👤 سعدی

۱۱ ساعت پیش
4K
داغِ جانسوز من از خنده ی خونین پیداست ای بسا خنده ، که از گریه جگر سوزتر است 👤 رهی معیری

داغِ جانسوز من از خنده ی خونین پیداست ای بسا خنده ، که از گریه جگر سوزتر است 👤 رهی معیری

۱۱ ساعت پیش
4K
سال ها پرسیدم از خود کیستم آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من، من به جز او نیستم! 👤 مولانا

سال ها پرسیدم از خود کیستم آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من، من به جز او نیستم! 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
3K
مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی دلا کی به شود کارت اگر اکنون ...

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد 👤 حافظ

۱۱ ساعت پیش
1K
چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست گر چه با من می‌نشینی چون چنینی سود نیست تا ز آتش می‌گریزی ترش و خامی چون پنیر گر هزاران یار و دلبر می‌گزینی سود نیست 👤 ...

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست گر چه با من می‌نشینی چون چنینی سود نیست تا ز آتش می‌گریزی ترش و خامی چون پنیر گر هزاران یار و دلبر می‌گزینی سود نیست 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
4K
نه رازش می‌توانم گفت با کس نه کس را می‌توانم دید با وی 👤 حافظ

نه رازش می‌توانم گفت با کس نه کس را می‌توانم دید با وی 👤 حافظ

۱۱ ساعت پیش
4K
ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی 👤 سعدی

ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی 👤 سعدی

۱۱ ساعت پیش
6K
مست رود نگار من، در بر و در کنار من هیچ مگو که یار من، با کرمست و با وفا 👤 مولانا

مست رود نگار من، در بر و در کنار من هیچ مگو که یار من، با کرمست و با وفا 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
6K
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است 👤 حافظ

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است 👤 حافظ

۱۱ ساعت پیش
6K
تا از تو جدا شده است آغوش مرا از گریه کسی ندیده خاموش مرا در جان و دل و دید فراموش نه‌ای از بهر خدا مکن فراموش مرا 👤 مولانا

تا از تو جدا شده است آغوش مرا از گریه کسی ندیده خاموش مرا در جان و دل و دید فراموش نه‌ای از بهر خدا مکن فراموش مرا 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
2K
چشمی به رهت دوخته ام باز کہ شاید بازآئی و برهانیم از چشم به راهی 👤 شهریار

چشمی به رهت دوخته ام باز کہ شاید بازآئی و برهانیم از چشم به راهی 👤 شهریار

۱۱ ساعت پیش
2K
چه شود گر ز ملاقات دوایی سازی خسته‌ای را که دل و دیده به دست تو سپرد 👤 مولانا

چه شود گر ز ملاقات دوایی سازی خسته‌ای را که دل و دیده به دست تو سپرد 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
7K
رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست 👤 حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست 👤 حافظ

۱۱ ساعت پیش
7K
یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی ...؟! 👤 مولانا

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی ...؟! 👤 مولانا

۱۱ ساعت پیش
6K
ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری قسمت ما نشد این عشق حلالت باشد 👤 علی صفری

ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری قسمت ما نشد این عشق حلالت باشد 👤 علی صفری

۱۱ ساعت پیش
5K
روزی آگه شوی از حال دلم ای صیاد که به کنج قفست نیست بجز مشت پری 👤 وحدت کرمانشاهی

روزی آگه شوی از حال دلم ای صیاد که به کنج قفست نیست بجز مشت پری 👤 وحدت کرمانشاهی

۱۱ ساعت پیش
2K
چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد 👤 سعدی

چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد 👤 سعدی

۱۱ ساعت پیش
6K